INVESTOR RELATIONS

Listad 14/6 2018 på Spotlight Stock Market

Finansiell kalender

Q3 Kvartalsredogörelse 2019/2020

29/05-2020

Q2 Halvårsrapport 2019/2020

28/02-2020

Q1 Kvartalsredogörelse 2019/2020

29/11-2019

Årsredovisning

18/09-2019

Kurser

Freetrailer:s aktie är noterat på Spotlight Stock Market sedan (14/06 2018) under kortnamnet (FREETR) och handlas via banker och fondkommissionärer. 

Följa kurser på Spotlight Stock Market

Vem är vi?

Freetrailers kärna är en avancerad it-plattform som består av ett intelligent och helt självbetjänande it-system med appar, elektroniska lås, mm. som gör det möjligt för kunderna att boka, hämta och återlämna släp dygnet runt. Av samma anledning har vi nominerats till ”Årets E-handelspris 2018 för årets bästa app”.

Kring denna kärna har vi byggt upp ett effektivt tillväxtföretag och nu arbetar vi målmedvetet med att införa vår affärsmodell i fler länder.

Bolagsmeddelanden

6. november 2019: Freetrailer Group A/S: Freetrailer Group A/S rapporterar protokoll från den ordinarie bolagsstämman

Tisdagen den 2 oktober 2019 kl 18.00 hölls ordinarie bolagsstämma för  Freetrailer Group A/S, CVR-nr. 28 89 19 38, vid bolagets säte.

På plats var aktieägare som tillsammans representerade 56,60 % av bolagets totala aktiekapital med det nominella värdet 6 899 378,25 kronor fördelat på 9 199 171 aktier à 0,75 kronor.  

Majoriteten av styrelseledamöterna i Freetrailer Group A/S var närvarande vid den ordinarie bolagsstämman. Den verkställande direktören för Freetrailer Group A/S hade lämnat återbud pga. sjukdom.  

Följande dagordning fastställdes för bolagsstämman:  

  1. Val av talman  
  2. Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året  
  3. Den reviderade årsredovisningen lades fram för godkännande  
  4. Beslut om användning av överskott eller täckning av förlust enligt godkända räkenskaper  
  5. Val av styrelse 
  6. Val av revisor 
  7. Eventuella förslag från styrelsen eller aktieägarna  

Punkt 1: Val av talman  

Som talman valdes advokat Nicolai Jung som konstaterade att den ordinarie bolagsstämman hade sammankallats i vederbörlig ordning och var behörig att fatta beslut beträffande de punkter som tagits upp på dagordningen.  

Punkt 2: Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året  

Bolagets CFO Philip Filipsen avlade på styrelsens vägnar bolagets verksamhetsberättelse för föregående räkenskapsår.  

Bolagsstämman röstade enhälligt och med samtliga röster för styrelsens rapport.  

Punkt 3: Den reviderade årsredovisningen lades fram för godkännande  

Bolagets CFO Philip Filipsen redovisade nyckeltalen för bolagets årsrapport för 2018/2019, vilken framlades för godkännande.  

Bolagets årsredovisning för 2018/2019 godkändes enhälligt och med alla röster.  

Punkt 4: Beslut om användning av överskott eller täckning av förlust enligt den godkända redovisningen  

Styrelsens förslag om disponering av resultatet enligt den godkända årsredovisningen godkändes enhälligt och med alla röster.  

Punkt 5: Val av styrelse  

Styrelseledamöterna avgick i enlighet med bolagets bolagsordning vid den ordinarie bolagsstämman.  

Styrelsens medlemmar hade alla, med undantag av Niels Frederiksen, meddelat att de var villiga att stödja omval. Som ett resultat av detta föreslog styrelsen att antalet styrelseledamöter skulle minskas från fem (5) ledamöter till fyra (4) ledamöter.  

Bolagsstämman beslutade enhälligt och med alla röster att fyra styrelseledamöter skulle väljas.  

Före valet av styrelseledamöter gavs information om de utnämnda personernas ledningspositioner i andra näringsidkande företag.
 

Samtliga styrelseledamöter som hade valt att ställa upp för omval, omvaldes enhälligt och med alla röster.  

Mikael Bartroff blev enhälligt och med alla röster vald som styrelseordförande  

Punkt 6: Val av revisor  

Ett förslag om omval av det Statligt auktoriserade revisionsföretaget Kreston CM som revisor för bolaget framlades.  

Kreston CM Statligt auktoriserat revisionsinstitut omvaldes som revisor för bolaget enhälligt och med alla röster.  

Punkt 7: Övrigt 

Det förekom inget att diskutera under övrigt.
Eftersom det inte fanns något övrigt att diskutera avslutades bolagsstämman kl. 18.45. 
 

 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Koncern-vd & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju av de danska Gazell priser i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och global skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

25. oktober 2019: Freetrailer Group A/S: Freetrailer Group A/S rapporterar en betydande tillväxt under första kvartalet 2019/2020 på 27,2 %

Nyligen meddelade Freetrailer sitt inträde på den tyska marknaden med öppnandet av ett kontor i Hamburg och rapporterar nu även om en betydande förstärkning av företagets position på de befintliga marknaderna i Skandinavien. Freetrailer redovisar en betydande tillväxt – både i antalet samarbetspartner och antalet uthyrningar jämfört med samma period föregående år, som även det var ett rekordår.

Freetrailers affärsmodell och starka position på den skandinaviska marknaden visar sig vara mycket gynnsam med en rekordhög uthyrningsfrekvens. En ökning av antalet uthyrningar på 27,2 % under första kvartalet 2019/2020, från 88 000 föregående år till 113 000 detta år, indikerar att Freetrailer står inför år med betydande tillväxt. 

Den uppåtgående trenden och den ökande efterfrågan beror delvis på den delekonomiska kulturen som är särskilt framgångsrik i Sverige och Norge. En jämförelse mellan det första kvartalet 2018/2019 och det första kvartalet 2019/2020 uppvisar en ökning av antalet uthyrningar med 80 % på den norska marknaden och 38,6 % på den svenska marknaden.

Rekordmånad med 40 000 uthyrningar under juli

Hela den skandinaviska marknaden har uppvisat en oerhört positiv utveckling sedan början av det nya räkenskapsåret och under juli månad satte Freetrailer rekord med över 40 000 uthyrningar. 

Detta är inte bara positivt för Freetrailer utan även för företagets samarbetspartner som också kan glädjas åt utvecklingen med nöjda kunder som drar nytta av tjänsten. 

”Vi börjar verkligen se positiva resultat från det arbete som inleddes strax efter börsnoteringen beträffande prioriterade områden där vårt huvudfokus, som vi tidigare rapporterat, har varit att strukturera organisationen såväl som säljfunktionen och marknadsföringen. Det är oerhört glädjande att se att insatserna har burit frukt och att potentiella samarbetspartner nu själva tar kontakt med oss och att efterfrågan på vår tjänst kontinuerligt ökar. Vi fortsätter framgången”, säger Country Manager Lars Kronqvist. 

Både styrelsen och teamet bakom Freetrailer ser positivt på den framtida ekonomiska tillväxten och förväntar sig en betydande ökning av den totala omsättningen under kommande år. Baserat på Freetrailers femårsplan beräknas den totala omsättningen öka med mer än 200 % och företaget förväntas uppnå en omsättning på ca 80 miljoner danska kronor under räkenskapsåret 2021/2022. 

”Framtiden ser spännande ut för Freetrailer. Vår expansionsstrategi som bygger på tillväxt på befintliga marknader samt inträde på nya visar sig vara rätt metod för oss. Vi arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla våra affärsområden och de många nya samarbetsavtalen tillsammans med den ökande användningen av vårt koncept gör att jag ser mycket positivt på de kommande åren”, säger CFO Philip Filipsen. 

 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Koncern-vd & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju av de danska Gazell priser i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och global skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

18. oktober 2019: Freetrailer Group A/S i nytt samarbete med den svenska tillväxtkometen 24Storage

Nyligen ingick Freetrailer Group A/S ett nytt strategiskt samarbete med svenska 24Storage, som under den första omgången kommer att få släpvagnar levererade till 9 av lagerverksamhetens platser. Alla släpvagnarna levereras med den digitala låslösningen Freelock, vilket ger 24Storage möjlighet att använda Freetrailers tjänst både på deras bemannade och obemannade platser.

24Storage upplever en kraftig tillväxt och har nyligen samlat in ett större miljonbelopp, bland annat för genomförande av deras vidare expansionsplaner. Förutom expansionen, har 24Storage även ett stort fokus på digital omställning, inklusive effektivisering och optimering av kundresor. Detta var bland annat en av orsakerna till att samarbetet mellan de två framtidsorienterade företagen ingicks.

“Vi ser en enorm potential i att ingå ett samarbete med en verksamhet som inte bara tillgängliggör en transporttjänst för våra kunder, men som via deras digitala lösning även ger kunderna den frihet som passar dem. Med Freetrailers digitala portal kan vi nu erbjuda våra kunder en extra tjänst, utan att vi behöver involveras i processen” säger VD, Frederik Sandelin.

Freetrailers digitala ekosystem, bestående av en app och ett Bluetooth-lås, ger kunderna möjlighet till en hundraprocentig självbetjäning, vilket är i linje med Freetrailers uppdrag att ge kunderna full flexibilitet och åtkomst till den delekonomiska tjänsten, exakt när de önskar. 

Därtill skapar kombinationen av lagerförvaring och möjligheten till transportservice ett stort värde för företagskunder, som nu kan låna en Freetrailer gratis, hos utvalda 24Storage-platser, geografiskt placerade omkring Göteborg, Malmö och Stockholm.

“Det är ett ytterst spännande samarbete som har en enorm potential – också utanför Sveriges landsgränser. Vi ser en fin synergi mellan företagen, då vi båda bland annat har satt digitaliseringen högt upp på agendan. Jag tror att vi kan dra stor nytta av varandra och ser fram emot ett starkt partnerskap, fyllt med möjligheter” säger Johan Wijkander, Nordic Manager.

 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Koncern-vd & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju av de danska Gazell priser i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och global skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

Klicka här om du vill gå direkt till vår sida på Spotlight.

Finansiella rapporter

Årsredovisning 07/2018 – 06/2019

 

» Se/Hent PDF

Bokslutskommuniké 2018/2019 – Q4

 

» Se/Hent PDF

Kvartalsredogörelse 01/2019 – 03/2019 – Q3

 

» Se/Hent PDF

Halvårsrapport
2018/2019

 

» Se/Hent PDF

Ett starkt, befintligt bolag med stor potential

Vi är ett teknikföretag som varje dag hyr ut mer än 1500 släp tillsammans med mer än 30 partners i Danmark, Norge och Sverige.

Sammanlagt har mer än 2 miljoner kunder lånat ett gratis släp och med 7 Gazelle-priser i rad sedan 2004 har vi skapat ett företag med cirka 30 MDKK i omsättning och utmärkta förutsättningar för en mångdubbling genom ytterligare tillväxt på existerande och nya marknader.

Därmed har vi skapat en omfattande reklamfinansierad delningsekonomisk verksamhet i Norden. Och nu ska vi vidareutvecklas. Tyskland, Finland och Beneluxländerna väntar. Vill du vara med?

Varför investera i Freetrailer?

Freetrailer har belönats med 7 Gazelle-priser i rad och har sedan 2004 lyckats växa till det solida företag vi är idag – genom egen kraft. Möt Freetrailers CEO Allan Sønderskov Darré och hör mer om varför Freetrailer är en bra investering.

Freetrailers nyckeltal

3

Länder

7

Gazelle-priser

+30

Samarbetspartners

+200

Avhämtningsplatser

+1.500

Släp i omlopp

+360.000

Kunder per år

+2.000.000

Uthyrningar hittills

+10.000.000

DKK investerade i teknik

+30.000.000

DKK i omsättning

IPO Materiale

Memorandum

Utfärdande memorandum före börsnoteringen.

» Se/Hent PDF

Sammanfattning

Kort teaser med den viktigaste informationen från Utsläppsnotatet.

» Se/Hent PDF

Video presentation

Professionell styrelse

Mikael Bartroff

Ordförande

Tidigare CFO/Inter IKEA Systems B.V. Lång internationell erfarenhet som högt uppsatt på IKEA. Mikael är expert på tillväxt och uppskalning av affärskoncept internationellt.

Dan Takiar Petersen

Chief Security Officer & Co-Owner, Nuura

Dan bidrar med internationell säljerfarenhet och har tidigare varit Managing Director för Gubi Inc. i Nordamerika och internationell säljchef på Muuto.

Thomas Munksgaard

Ägare av företaget MERE TID

Thomas har erfarenhet av processer, säljutbildning och har dessutom varit kundservicechef på IKEA Danmark.

Allan Sønderskov Darré

CEO & grundare av Freetrailer

Allan har en bakgrund inom logistik och distribution, sälj och marknadsföring samt IT. Han har haft befattningar på C-nivå på bl.a. Hyberchannel, GetHelp och Agency.com. Dessutom har han startat Desktop Gruppen, Preform Kommunikation A/S (såldes 1999) samt webbyrån Grapenet (såldes 2005).

Management

Allan Sønderskov Darré

CEO & grundare av Freetrailer

Allan har en bakgrund inom logistik och distribution, sälj och marknadsföring samt IT. Han har haft befattningar på C-nivå på bl.a. Hyberchannel, GetHelp och Agency.com. Dessutom har han startat Desktop Gruppen, Preform Kommunikation A/S (såldes 1999) samt webbyrån Grapenet (såldes 2005).

Philip Filipsen

Group CFO, Freetrailer

Philip har under de senaste 20 åren arbetat med ekonomistyrning, koncernrapportering och affärsutveckling i små och medelstora företag på hemmaplan och utomlands. Han är en del av ledningen och kan verksamheten från grunden. Philip har en ekonomiexamen från Copenhagen Business School, och har flera års erfarenhet som investeringschef inom försäkrings- och bankvärlden.

Johan Wijkander

Nordic Area Manager, medinvesterare i Freetrailer

Johan har varit en del av Freetrailer-teamet i mer än 7 år. Han kan verkligen den svenska marknaden och har stor betydelse för framgången i Sverige. Johan har tidigare arbetat med eventmarknadsföring och försäljning i hela Norden.

Publicitet i pressen

Följ vad pressen säger om Freetrailer.

Freetrailer Group inleder nya partnerskap varannan månad, Ikea inte största kunden

Börsplus rekommenderar teckna för Freetrailer Group. Freetrailer Groups noteringskurs om 4,50 danska kronor är rimlig.

Noteringsaktuella Freetrailer Group vill revolutionera släpvagnsuthyrning

Vi har idag publicerat en aktieanalys på noteringsaktuella Freetrailer - Innovativ självbetjäningslösning ger god tillväxtpotential.

Freetrailer: Affärsmodellen står pall mot E-handelstrenden

Danske trailere skal få svensk minibørs ud af starthullerne i Danmark

Teknologivirksomheden Freetrailer noteres på den svenske børs AktieTorget.

Helge Larsen, ProInvestor, og Lars Persson ser på forretningsmodellen bag danske Freetrailer, der børsnoteres på Aktietorget.

Freetrailer kører på Børsen - kom til investormøde og mød folkene bag

Techselskapet Freetrailer vil satse i Norge med utleie av gratis tilhengere - jobber allerede med Ikea

Möjlighet att investera i ett bolag som vill revolutionera släpvagnsuthyrning

Dansk tilhenger-tech baner vei i Norge: Går på svensk børs

Freetrailer Group har godkänts för notering på Aktietorget och blir det första bolaget i marknadsplatsens Danmarkssatsning

Udlejer gratis trailere: Nu skal dansk succesfirma på børsen

Freetrailer Group blir först ut i Aktietorgets Danmarkssatsning

Freetrailer listas som första Danska bolag

Freetrailer Group A/S godkänt för notering på Aktietorgets Danmarkssatsning

Syvdobbelt Gazelle-selskab børsnoteres: Første selskab på det danske Aktietorget

Håll dig uppdaterad om noteringen

Om du vill ha investor nyheter om börsnoteringen kan du anmäla dig här.

Kontaktinformation för Investor Relations

Philip Filipsen

Group CFO

E-mail: pf@freetrailer.com
Phone: +45 40 90 17 85
LinkedIn | Website: freetrailer.com