Support: +46 (0)10-330 00 09 [email protected]

INVESTOR RELATIONS

Freetrailer Group A/S är listad på den svenska börs Spotlight Stock Market.

Finansiell kalender

Årsredovisning 2020/2021

30/09-2021

Ordinarie bolagsstämma

14/10-2021

Q1 rapport 2021/2022

25/11-2021

Q2 rapport 2021/2022

24/2-2022

Aktiekurs

Freetrailer:s aktie är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet (FREETR) 

Om Freetrailer

Freetrailer Group är ett danskt teknikföretag som grundades 2004 med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn via en självbetjäningsplattform för delningsekonomi. I samarbete med företagets partner, däribland IKEA, ICA och Pelican Self Storage, görs transportlösningen tillgänglig för deras kunder.

I dag har Freetrailer haft 4,5 miljoner lån och i genomsnitt 600 000 kunder använder Freetrailers tjänster årligen.Freetrailer Group har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ IT-plattform med global potential.

Bolagsmeddelanden

25 november 2021: Freetrailer Group A/S kvartalsrapport Q1 21/22

Q1 21/22 var ännu ett bra kvartal

Under Q1 21/22 ökade antalet av uthyrningar med 30% jämfört med samma period förra året och omsättningen ökade med 28% jämfört med Q1 21/22.

Freetrailer Group A/S avlägger kvartalsrapport Q1 för koncernen för räkenskapsperioden
01-07-2021 – 30-09-2021.

Kv4 KONCERN NYCKELTAL I 1 000 DKK (01-07-2021 – 30-09-2021)
(inom parentes anges motsvarande period förra året)

• Nettoomsättning 16 162,0 (12 666,1)
• EBITDA 4 696,5 (2 610,0)
• Resultat före skatt 4 300,9(2 150,5)
• Eget kapital 20 493,1 (14 353,2)
• EPS (Earnings Per Share) 0,36 (0,18)
• Soliditetsgrad 58% (61%)

Uthyrningstillväxten under Q1 21/22 blev 30,8 % jämfört med Q1 20/21. Antalet uthyrningar under Q1 21/22 var 196 213 mot 150 000 samma kvartal förra året

Omsättningen under Q1 21/22 uppgick till 16,2 miljoner DKK, jämfört med förra årets 12,7 miljoner DKK. motsvarande en tillväxt på 27,6 %

Rörelseresultatet (EBITDA) för Q1 21/22 blev 4,7 miljoner DKK jämfört med 2,6 miljoner DKK under Q1 20/21. Det bästa resultatet i Freetrailers historia.

Resultatet före skatt för Q1 21/22 har värderats till 4,3 miljoner DKK mot 2,2 miljoner DKK under Q1 20/21.

Förväntningar för räkenskapsåret 21/22 är intakta
Baserat på den positiva utvecklingen under Q1 21/22 behåller vi de ambitiösa förväntningarna för räkenskapsåret 21/22. Vi räknar därmed med att öka antalet släpvagnar med 750 till 2 900. Omsättningen förväntas för 21/22 hamna i intervallet 63-65 miljoner DKK, och ett resultat före skatt förväntas hamna i intervallet 7-9 miljoner DKK.

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsrapporten:
”Framtiden ser ljus ut för Freetrailer. Vi har skapat en stark ekonomisk grund, vi fortsätter att stärka vår position på de nordiska marknaderna och vi är på god väg även på nya marknader. Vi har fantastiska partnerrelationer, vi har utökat vår produktportfölj, och vi har en ny och förstärkt styrelse. Sammantaget bådar det gott för våra möjligheter att ta vara på den digitala delningsekonomin och hållbara tidsandan”.

Strategiska mål och möjligheter inför 24/25:
”Freetrailer har ett övergripande strategiskt mål att sprida sin digitala delningsekonomiska tjänst till alla länder, städer och territorier där basen för dessa tjänster finns.
Under de kommande åren kommer Freetrailer att utnyttja den framgång och det momentum vi skapat i Norden för att dels befästa vår position på dessa marknader och inte minst utnyttja våra starka partnerrelationer för att sprida vårt koncept på nya marknader.

Vår långsiktiga förväntning är en total marknadsposition på 6 800 uthyrningsprodukter med totalt 1 600 000 uthyrningar vid utgången av verksamhetsåret 24/25. Detta kommer att säkerställa Freetrailer en omsättning i storleksordningen 150 miljoner DKK.”.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

29 oktober 2021: Freetrailer Group A/S rapporterar<br /> protokoll från den ordinarie bolagsstämman

Onsdagen den 27 oktober 2021 klockan 18.00 hölls årsstämman i Freetrailer Group A/S, CVR-nummer 28 89 19 38, på företagets säte.

Närvarande var aktieägare som representerade 53,38 % av bolagets totala aktiekapital på 6 936 878,25 danska kronor, fördelat på 9 249 171 aktier à 1 danska kronor. 0,75.

Hela styrelsen för Freetrailer Group A/S, med undantag för styrelsens ordförande som var förhindrad att närvara, var närvarande vid årsstämman.

Freetrailer Group A/S:s VD var närvarande.

Dagordningen för årsstämman var följande:

 1. Val av ordförande
 2. Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året
 3. Presentation av den reviderade årsredovisningen för godkännande
 4. Beslut om vinstutdelning eller förlusttäckning i enlighet med de godkända räkenskaperna.
 5. Förslag till bemyndigande för styrelsen att utfärda teckningsoptioner
 6. Förslag till emission av teckningsoptioner till styrelseledamöterna
 7. Styrelsens förslag till ändring av bolagets bolagsordning
 8. Val av styrelse
 9. Val av revisor
 10. Eventuella förslag från styrelsen eller aktieägarna.

Punkt 1: Val av ordförande

Advokat Nicolai Jung valdes till dirigent och konstaterade att den ordinarie bolagsstämman hade sammankallats i vederbörlig ordning och att beslutförhet förelåg för de punkter som stod på dagordningen. 

Punkt 2: Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året

Styrelsen rapporterade om bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret.

Generalförsamlingen antog styrelsens rapport enhälligt och med samtliga avgivna röster.

Punkt 3: Presentation av den reviderade årsrapporten för godkännande

Bolagets VD Philip Filipsen gick igenom nyckeltalen i bolagets årsredovisning för 2020/2021, som lades fram för godkännande.

Bolagets årsredovisning för 2020/2021 godkändes enhälligt och med alla röster.

Punkt 4: Beslut om att använda överskott eller täcka förluster i enlighet med de godkända räkenskaperna.

Styrelsens förslag till disposition av resultatet i enlighet med den godkända årsredovisningen godkändes enhälligt och med samtliga röster.

Punkt 5: Förslag om att bemyndiga styrelsen att utfärda teckningsoptioner

Styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att utfärda teckningsoptioner godkändes enhälligt och med samtliga röster.

Punkt 6: Förslag om emission av teckningsoptioner till styrelsen

Styrelsens förslag om att utfärda teckningsoptioner till styrelsen godkändes enhälligt och med samtliga röster.

Punkt 7: Styrelsens förslag till ändring av bolagets bolagsordning

Styrelsen föreslog en ändring av bolagets bolagsordning i artikel 9, första stycket, så att styrelsen konstituerar sig själv, inklusive valet av ordförande.

Styrelsens förslag till ändring av bolagets bolagsordning enligt ovan antogs enhälligt och med samtliga röster.

Punkt 8: Val av styrelse

Styrelseledamöterna avgick i enlighet med bolagets bolagsordning vid årsstämman.

Allan Sønderskov Darré och Martin Lavesen meddelade att de var villiga att acceptera omval.
Styrelsen föreslog att Gitte Uldall, Anders Birk och Nicolai Frisch skulle väljas till styrelsen.
Styrelsen föreslog därför att antalet styrelseledamöter skulle ökas till fem.

Styrelsens förslag om att öka antalet styrelseledamöter till fem antogs enhälligt och med alla röster i generalförsamlingen. 

I enlighet med artikel 120 i aktiebolagslagen har man före valet av styrelseledamöter fått information om kandidaternas ledarerfarenhet i andra kommersiella företag.

Samtliga kandidater till styrelsen omvaldes enhälligt och med samtliga avgivna röster.

Punkt  9: Val av revisor

Ett förslag lades fram om att omvälja Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab som bolagets revisor.

Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab omvaldes enhälligt och med samtliga röster som bolagets revisor.

Punkt 10: Övriga frågor

Det fanns inga frågor att diskutera under någon punkt. 
Eftersom det inte fanns några ytterligare frågor ajournerades bolagsstämman kl. 18.50.

—o0o—-

Som dirigent: 

__________________

Advokat Nicolai Jung

 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85 

12 oktober 2021: Freetrailer Group A/S: Kallelse till årsstämma i Freetrailer Group A/S

Kallelse till bolagsstämma för Freetrailer Group A/S, som hålls onsdag den 27 oktober 2021 kl. 18.00-20.00 – på adressen Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg, Danmark.

Agenda enligt bolagsordningen

 1. Val av ordförande
 2. Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året
 3. Den reviderade årsredovisningen lades fram för godkännande
 4. Beslut om användning av överskott eller täckning av förlust enligt godkända räkenskaper
 5. Förslag om tillstånd att utfärda teckningsoptioner
 6. Förslag om att utfärda teckningsoptioner till styrelsen
 7. Förslag om ändring av artikel 9, punkt 1, i bolagets bolagsordning
 8. Val av styrelse
 9. Val av revisor
 10. Övrigt

*Se förslag till dagordning på baksidan

Anmälan till bolagsstämman skickas till [email protected] senast mandag den 25 oktober 2021 kl. 16.00. Önskas årsredovisningen skickad via mejl innan bolagsstämman ska detta anges i anmälan. Årsredovisningen finns även tillgänglig på företagets kontor, Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg, Danmark.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

 

Utarbetande av punkter på dagordningen (fullständiga förslag)

 1. Val av ordförande
 2. Styrelsen föreslår att den muntliga redovisningen om bolagets verksamhet för räkenskapsåret noteras av den ordinarie bolagsstämman
 3. Styrelsen föreslår att den lagstadgade årsredovisningen för 2020/2021 antas av bolagsstämman. Den lagstadgade årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats Freetrailer.com/dk/investor från den 30 september 2021
 4. Styrelsen föreslår att det inte lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2020/2021 och att resultatet överförs till eget kapital.
 5. Föreslaget tillstånd att utfärda teckningsoptioner:

I enlighet med bolagets bolagsordning §4B har tillstånd beviljats för att utfärda teckningsoptioner till anställda, rådgivare, ledamöter i direktionen och konsulter. Tillståndet gäller 504 403 teckningsoptioner, varav 301 761 är vikta för företagets anställda. Styrelsen föreslår att detta tillstånd, av vilket 202 642 teckningsoptioner fortfarande är utestående, återkallas och att ett helt nytt tillstånd läggs till istället enligt följande:

4B2. Tillstånd att utfärda teckningsoptioner antagna vid bolagsstämman den 27 oktober 2021:

1. Bolaget kan vid beslut av styrelsen utfärda upp till 500 000 teckningsoptioner vid ett eller flera tillfällen till anställda, rådgivare, direktionen och konsulter. Aktieägarna ska inte ha företrädesrätt till teckningsoptioner.

2. Genom styrelsens beslut kan aktiekapitalet ökas en eller flera gånger med upp till 375 000 DKK, vilket görs genom att teckna aktier enligt de på sid. 1 utfärdade teckningsoptionerna. Ökningen kan göras såväl kontant som på andra sätt.

Innehavarna av teckningsoptioner har företrädesrätt till de tecknade aktierna baserat på de emitterade teckningsoptionerna. Bolagets aktieägare ska inte ha företrädesrätt till de aktier som utfärdas på grundval av teckningsoptioner. De nya aktierna måste vara förhandlingsbara instrument och sunda vid namn. Det ska inte finnas några begränsningar för aktiernas överlåtbarhet. Aktierna berättigar till utdelning och andra rättigheter i bolaget vid teckningstidpunkten

 1. Detta tillstånd gäller fram till 26 oktober 2026.
 2. För teckningsoptioner utfärdade i enlighet med tillståndet gäller även de villkor som fastställts av styrelsen, jfr §169 av aktiebolagslagen, stycke 2 och 3.
 1. Förslag att utfärda teckningsoptioner till styrelseledamöterna

Det föreslås att varje nuvarande, kvarvarande och vid nästa bolagsstämma nyvalda styrelseledamöter tilldelas 50 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en aktie om 0,75 DKK mot betalning av ett kronbelopp motsvarande genomsnittspriset vid börsens stängningstid under perioden 29 september till 27 oktober 2021.
Med hänvisning till reglerna i aktiebolagslagen måste följande villkor i övrigt gälla i samband med utfärdande av ovanstående teckningsoptioner och efterföljande teckning av de nya aktierna vid utnyttjande av dessa teckningsoptioner, och inkluderas som en del av bolagsordningen som nya § 4g:

”§ 4g. Den 27 oktober 2021 utfärdade bolagets bolagsstämma [50 000 x antal avgående, kvarvarande och nyvalda styrelsemedlemmar, jfr ovan] teckningsoptioner till medlemmarna i bolagets styrelse. Följande villkor ska gälla i samband med utfärdandet av ovanstående teckningsoptioner och efterföljande teckning av de nya aktierna vid utnyttjande av dessa teckningsoptioner, med hänvisning till bilaga 4g (1) till bolagsordningen:
– Det högsta nominella beloppet för vilket kapitalet kan ökas på grundval av utnyttjande av teckningsoptioner är [0,75 x antal teckningsoptioner, jfr. ovan] (se dock justeringsmekanismen i punkt 6 i bilaga 4g (1))

– Kapitalökningen sker utan företrädesrätt för de tidigare aktieägarna, eftersom teckningen sker på grundval av de beviljade teckningsoptionerna,

– Det ska inte finnas några begränsningar för den företrädesrätt som är knuten till de nya aktierna vid framtida kapitalökningar,

– De nya aktierna ska ge rätt till utdelning i bolaget för det innevarande räkenskapsår där aktierna tecknas, på lika villkor som befintliga aktier och andra rättigheter i bolaget från och med dagen för teckning av aktierna,

– Tidsfristen för teckning av de nya aktierna beräknas på grundval av bestämmelserna i punkt 4 i bilaga 4g.1,
– Hela beloppet för teckning av antalet aktier som ska tecknas på grundval av teckningsoptioner ska betalas kontant i enlighet med bestämmelserna i punkt 4 i bilaga 4g (1),
– De nya aktierna emitteras i aktier till ett nominellt värde om vardera 0,75 DKK,
– Kapitalökningen sker till genomsnittskursen vid börsens stängningstid under perioden 29 september till 27 oktober 2021 per aktie med ett nominellt värde på 0,75 DKK,
– De nya aktierna måste registreras i bolagets aktiebok och vara förhandlingsbara instrument, och
– De beräknade kostnaderna som företaget ska bära vid kapitalökningar uppgår till 25 000 DKK (exklusive moms).”

Denna uppmaning bifogas nämnda bilaga 4g (1).
7. Förslag om ändring av artikel 9, punkt 1, i bolagets bolagsordning
Styrelsen föreslår att artikel 9, punkt 1, i bolagsordningen ändras från dess nuvarande lydelse:

”Styrelsen består av fyra till sju ledamöter som är valda av bolagsstämman, som även väljer styrelsens ordförande.”

till

”Styrelsen består av fyra till sju ledamöter som är valda av bolagsstämman. Styrelsen konstituerar sig själv, inklusive val av ordförande, vid nästa styrelsemöte. ”
8. Enligt bolagsordningen avgår de styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman varje år. Val sker för perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsens ordförande, Mikael Bartroff, och styrelseledamoten Dan Takier Petersen vill inte bli omvald till styrelsen. Både Allan Sønderskov Darré och Martin Lavesen är villiga att väljas på nytt, och styrelsen föreslår omval av dessa. Till bolagsstämman föreslår styrelsen dessutom nyval av Anders Birk, Gitte Uldall och Nicolai Frisch Erichsen till bolagets styrelse. En beskrivning av Anders Birk, Gitte Uldall och Nicolai Frisch Erichsen övriga styrelseuppdrag (ledamot i direktioner, styrelser, tillsynsutskott och styrelsekommittéer) kommer att finnas tillgängligt på bolagsstämman.

Styrelsen föreslår omval av följande styrelseledamöter:

Allan Sønderskov Darré
Martin Lavesen

Och nyval av

Anders Birk
Gitte Uldall
Nicolai Frisch Erichsen

9. Styrelsen föreslår omval av bolagets revisor

Kreston CM statligt auktoriserat revisionsbolag
Usserød Kongevej 157
2970 Hørsholm

10. Inga punkter har inkommit för behandling under övrigt

 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

12 oktober 2021: Freetrailer Group A/S skjuter upp årsstämman i Freetrailer Group A/S till den 27 oktober 2021

Eftersom bolaget har fått kännedom om att kallelsen till bolagets årsstämma, som utfärdades den 30 september 2021, har utfärdats en dag för sent i enlighet med aktiebolagslagen, har Freetrailer Group A/S beslutat att skjuta upp årsstämman till den 27 oktober 2021 kl. 18.00-20.00.

Den korrigerede dagsorden er herefter udsendt dags dato.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

1 oktober 2021: Freetrailer Group A/S får ny stor aktieägare

Den svenska kapitalfonden Origo Fonder AB har precis gått ut med att deras underliggande fond Origo Quest 1 har köpt 200 000 aktier i Freetrailer Group A/S, motsvarande 2,1 % av aktiekapitalet. Säljaren är ASD Invest ApS, ägt av Freetrailergrundaren Allan Sønderskov Darré. Investeringen i Freetrailer initierades av Origo Fonder AB.

”På Origo Fonder letar vi alltid efter exceptionella företag som kan snabba på övergången till en hållbar ekonomi. Vi tror att Freetrailer med dess digitala plattform och självbetjänade tjänster kan främja de delningsekonomiska principerna och fortsätta konkurrera med den traditionella släputhyrningen i Norden och resten av Europa. Vi ser stor potential i Freetrailer under många år framöver,” säger Stefan Roos, Investeringsdirektör på Origo Fonder.

Christoffer Ahnemark, Portföljförvaltare på Origo Fonder, instämmer:
”Freetrailer har ett unikt koncept och en stark affärsmodell. Vi ser flera spännande tillväxtmöjligheter för företagets framtid. Som aktiv ägare kommer vi på Origo att hjälpa företaget på dess fortsatta tillväxtresa.”

Allan Sønderskov Darré, styrelsemedlem och medgrundare av Freetrailer välkomnar den nya aktieägaren: 
”Det är glädjande att vi har utvecklat Freetrailers verksamhet och koncept till en nivå där även institutionella investerare anser att Freetrailer är en attraktiv investering och ser framtida potential för vår affärsmodell.”

Philip Filipsen, koncernchef för Freetrailer, håller med och tillägger: 
”Vi välkomnar Origo Fonder som aktieägare i Freetrailer och ser fram emot ett framgångsrikt samarbete. Jag är glad att ännu en institutionell investerare har bestämt sig för att göra Freetrailer till en del av sin investeringsportfölj, det är definitivt en klapp på axeln som vi kan vara stolta över.”

Om Origo Fonder
Origo Fonder är ett oberoende värdepappersföretag som specialiserat sig på aktiva småbolagsinvesteringar i Norden. Origo hanterar den prisbelönta aktiehedgefonden lång/kort Origo Quest 1

För mer information om Origo Fonder, gå till www.origofonder.se

 För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85 

30 september 2021: Freetrailer Group A/S Årsredovisning 20/21

Räkenskapsåret 20/21 var ännu ett rekordår.

Under 20/21 ökade antalet uthyrningar med 26,9% jämfört med förra året och omsättningen ökade med 27,3% jämfört med 19/20. Samtidigt kan Freetrailer konstatera den högsta ökningen av antalet släpvagnar på ett år.

Freetrailer Group A/S avlägger bokslutskommuniké för koncernen för räkenskapsåret 01-07-2020 – 30-06-2021.

ÅRSREDOVISNING KONCERN NYCKEL I 1 000 DKK (01-07-2020 – 30-06-2021)

(inom parentes anges motsvarande period förra året)

 • Nettoomsättning 51 932,9 (40 780,3)
 • EBITDA 7 372,5 (3 360,0)
 • Resultat före skatt 5 991,9 (1 511,1)
 • Eget kapital 17 138,4 (12 202,7)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,50 (0.13)
 • Soliditetsgrad 57% (59%)

Uthyrningstillväxten under 20/21 var 26,9 % jämfört med 19/20. Totalt sett ökade antalet uthyrningar från 483 095 19/20 till 613 260 under 20/21.

Antalet släpvagnar på marknaden ökade under räkenskapsåret med 529 nya släpvagnar från 1 617 i början av räkenskapsåret till 2 146 i slutet av räkenskapsåret, vilket motsvarar en tillväxt på 32,7%

Omsättningen Intäkterna för budgetåret 20/21 ökade med 27,2 % til3l 51,9 miljoner DKK mot 40,8 miljoner DKK under 19/20

Rörelseresultatet (EBITDA) EBITDA för räkenskapsåret 20/21 var 7,4 miljoner DKK mot 3,4 miljoner DKK för 19/20.

Resultatet före skatt Resultatet före skatt för räkenskapsåret var 6,0 miljoner DKK mot 1,5 miljoner DKK under 19/20, motsvarande en resultatförbättring på 4,5 miljoner DKK.

Förväntningar för räkenskapsåret 21/22
Baserat på Freetrailer många nya partneravtal samt den betydande ökningen av trailer kapacitet och vårt inträde i den tyska marknaden, räknar vi med ytterligare ett år där vi kan visa stora tillväxttal. Antalet släpvagnar förväntas öka med ca. 750st 21/22, medan intäkterna förväntas öka med drygt 20% till 62-64 miljoner danska kronor. Resultatet före skatt förväntas bli i storleksordningen 7-9 miljoner danska kronor.

CEO, Philip Filipsen kommenterer Årsredovisningen:
”Freetrailer har upplevt fantastiska framgångar inom alla områden under det senaste räkenskapsåret, och jag är mycket stolt över resultatet vi kan presentera. De stora framgångarna är särskilt glädjande i både antalet släpvagnar på marknaden och antalet uthyrningar, vilket är hela grunden för vår verksamhet.

”Freetrailer står inför en otroligt spännande tid, och jag känner verkligen att vi nu har skapat rätt grund för expansionen av Freetrailers koncept internationellt. Vår ekonomiska grund är bättre än någonsin tidigare, vi kan tjäna pengar på våra etablerade marknader, vår organisation arbetar målmedvetet för att driva Freetrailer framåt, och vi har skapat en bra utgångspunkt för att etablera oss på nya marknader tillsammans med våra många partners”, säger koncernens VD, Philip Filipsen.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

30 september 2021: Freetrailer Group A/S: Kallelse till årsstämma i Freetrailer Group A/S

Kallelse till bolagsstämma för Freetrailer Group A/S, som hålls torsdagen den 14 oktober 2021 kl. 18.00-20.00 – på adressen Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg, Danmark.

Agenda enligt bolagsordningen

 1. Val av ordförande
 2. Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året
 3. Den reviderade årsredovisningen lades fram för godkännande
 4. Beslut om användning av överskott eller täckning av förlust enligt godkända räkenskaper
 5. Förslag om tillstånd att utfärda teckningsoptioner
 6. Förslag om att utfärda teckningsoptioner till styrelsen
 7. Förslag om ändring av artikel 9, punkt 1, i bolagets bolagsordning
 8. Val av styrelse
 9. Val av revisor
 10. Övrigt

*Se förslag till dagordning på baksidan

Anmälan till bolagsstämman skickas till [email protected] senast tisdagen den 12 oktober 2021 kl. 16.00. Önskas årsredovisningen skickad via mejl innan bolagsstämman ska detta anges i anmälan. Årsredovisningen finns även tillgänglig på företagets kontor, Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg, Danmark. 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Utarbetande av punkter på dagordningen (fullständiga förslag)

 1. Val av ordförande
 2. Styrelsen föreslår att den muntliga redovisningen om bolagets verksamhet för räkenskapsåret noteras av den ordinarie bolagsstämman
 3. Styrelsen föreslår att den lagstadgade årsredovisningen för 2020/2021 antas av bolagsstämman. Den lagstadgade årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats Freetrailer.com/dk/investor från den 30 september 2021
 4. Styrelsen föreslår att det inte lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2020/2021 och att resultatet överförs till eget kapital.
 5. Föreslaget tillstånd att utfärda teckningsoptioner:

I enlighet med bolagets bolagsordning §4B har tillstånd beviljats för att utfärda teckningsoptioner till anställda, rådgivare, ledamöter i direktionen och konsulter. Tillståndet gäller 504 403 teckningsoptioner, varav 301 761 är vikta för företagets anställda. Styrelsen föreslår att detta tillstånd, av vilket 202 642 teckningsoptioner fortfarande är utestående, återkallas och att ett helt nytt tillstånd läggs till istället enligt följande:

 • 4B2. Tillstånd att utfärda teckningsoptioner antagna vid bolagsstämman den 14 oktober 2021:
  1. Bolaget kan vid beslut av styrelsen utfärda upp till 500 000 teckningsoptioner vid ett eller flera tillfällen till anställda, rådgivare, direktionen och konsulter. Aktieägarna ska inte ha företrädesrätt till teckningsoptioner.
  2. Genom styrelsens beslut kan aktiekapitalet ökas en eller flera gånger med upp till 375 000 DKK, vilket görs genom att teckna aktier enligt de på sid. 1 utfärdade teckningsoptionerna. Ökningen kan göras såväl kontant som på andra sätt. Innehavarna av teckningsoptioner har företrädesrätt till de tecknade aktierna baserat på de emitterade teckningsoptionerna. Bolagets aktieägare ska inte ha företrädesrätt till de aktier som utfärdas på grundval av teckningsoptioner. De nya aktierna måste vara förhandlingsbara instrument och sunda vid namn. Det ska inte finnas några begränsningar för aktiernas överlåtbarhet. Aktierna berättigar till utdelning och andra rättigheter i bolaget vid teckningstidpunkten.
   1. Detta tillstånd gäller fram till 13 oktober 2026.
   2. För teckningsoptioner utfärdade i enlighet med tillståndet gäller även de villkor som fastställts av styrelsen, jfr §169 av aktiebolagslagen, stycke 2 och 3.

6. Förslag att utfärda teckningsoptioner till styrelseledamöterna
Det föreslås att varje nuvarande, kvarvarande och vid nästa bolagsstämma nyvalda styrelseledamöter tilldelas 50 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en aktie om 0,75 DKK mot betalning av ett kronbelopp motsvarande genomsnittspriset vid börsens stängningstid under perioden 16 september till 14 oktober 2021.

Med hänvisning till reglerna i aktiebolagslagen måste följande villkor i övrigt gälla i samband med utfärdande av ovanstående teckningsoptioner och efterföljande teckning av de nya aktierna vid utnyttjande av dessa teckningsoptioner, och inkluderas som en del av bolagsordningen som nya § 4g:

”§ 4g. Den 14 oktober 2021 utfärdade bolagets bolagsstämma [50 000 x antal avgående, kvarvarande och nyvalda styrelsemedlemmar, jfr ovan] teckningsoptioner till medlemmarna i bolagets styrelse. Följande villkor ska gälla i samband med utfärdandet av ovanstående teckningsoptioner och efterföljande teckning av de nya aktierna vid utnyttjande av dessa teckningsoptioner, med hänvisning till bilaga 4g (1) till bolagsordningen:

– Det högsta nominella beloppet för vilket kapitalet kan ökas på grundval av utnyttjande av teckningsoptioner är [0,75 x antal teckningsoptioner, jfr. ovan] (se dock justeringsmekanismen i punkt 6 i bilaga 4g (1))

– Kapitalökningen sker utan företrädesrätt för de tidigare aktieägarna, eftersom teckningen sker på grundval av de beviljade teckningsoptionerna,

– Det ska inte finnas några begränsningar för den företrädesrätt som är knuten till de nya aktierna vid framtida kapitalökningar,

– De nya aktierna ska ge rätt till utdelning i bolaget för det innevarande räkenskapsår där aktierna tecknas, på lika villkor som befintliga aktier och andra rättigheter i bolaget från och med dagen för teckning av aktierna,

– Tidsfristen för teckning av de nya aktierna beräknas på grundval av bestämmelserna i punkt 4 i bilaga 4g.1,

– Hela beloppet för teckning av antalet aktier som ska tecknas på grundval av teckningsoptioner ska betalas kontant i enlighet med bestämmelserna i punkt 4 i bilaga 4g (1),

– De nya aktierna emitteras i aktier till ett nominellt värde om vardera 0,75 DKK,

– Kapitalökningen sker till genomsnittskursen vid börsens stängningstid under perioden 16 september till 14 oktober 2021 per aktie med ett nominellt värde på 0,75 DKK,

– De nya aktierna måste registreras i bolagets aktiebok och vara förhandlingsbara instrument, och

– De beräknade kostnaderna som företaget ska bära vid kapitalökningar uppgår till 25 000 DKK (exklusive moms).”
Denna uppmaning bifogas nämnda bilaga 4g (1).

7. Förslag om ändring av artikel 9, punkt 1, i bolagets bolagsordning
Styrelsen föreslår att artikel 9, punkt 1, i bolagsordningen ändras från dess nuvarande lydelse:

”Styrelsen består av fyra till sju ledamöter som är valda av bolagsstämman, som även väljer styrelsens ordförande.”

till

”Styrelsen består av fyra till sju ledamöter som är valda av bolagsstämman. Styrelsen konstituerar sig själv, inklusive val av ordförande, vid nästa styrelsemöte. ”
8. Enligt bolagsordningen avgår de styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman varje år. Val sker för perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsens ordförande, Mikael Bartroff, och styrelseledamoten Dan Takier Petersen vill inte bli omvald till styrelsen. Både Allan Sønderskov Darré och Martin Lavesen är villiga att väljas på nytt, och styrelsen föreslår omval av dessa. Till bolagsstämman föreslår styrelsen dessutom nyval av Anders Birk og Gitte Uldahl till bolagets styrelse. En beskrivning av Anders Birk og Gitte Uldahl övriga styrelseuppdrag (ledamot i direktioner, styrelser, tillsynsutskott och styrelsekommittéer) kommer att finnas tillgängligt på bolagsstämman.

Styrelsen föreslår omval av följande styrelseledamöter:

Allan Sønderskov Darré
Martin Lavesen

Och nyval av

Anders Birk
Gitte Uldahl

9. Styrelsen föreslår omval av bolagets revisor

Kreston CM statligt auktoriserat revisionsbolag
Usserød Kongevej 157
2970 Hørsholm

10. Inga punkter har inkommit för behandling under övrigt

 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

16 september 2021: Freetrailer Group A/S och IKEA utökar med 12 nya varuhus i Tyskland

Freetrailer Group och IKEA i Tyskland utökar sitt partnerskap med 12 nya upphämtningsplatser och inledningsvis totalt 42 hyresprodukter.

Freetrailer Group och IKEA Tyskland utökar nu sitt samarbete i Tyskland med 12 nya upphämtningsplatser, där Freetrailers självbetjäningskoncept kommer att vara tillgängligt för IKEAs kunder.

Under de närmaste månaderna kommer IKEAs varuhus i Berlin, Essen, Kaarst, Leipzig, Osnabrück, Braunschweig, Wetzlar, Mannheim, Erfurt, Hamburg och Walldorf att kunna erbjuda Freetrailers koncept till sina kunder när varorna ska hämtas hem.

Sedan september 2020 har Freetrailer haft aktiviteter på den tyska marknaden genom samarbetet med IKEA i Karlsruhe. I samband med de lättade Corona-restriktionerna har man nu nått en överenskommelse om ytterligare 12 upphämtningsplatser, vilket är en bra start för den fortsatta lanseringen av Freetrailer-konceptet i Tyskland. 

Ralf Stoltz, Country Manager på Freetrailer Tyskland, är glad över det stora intresset för Freetrailers självbetjäningskoncept, samt att det finns ett så stort intresse för ett samarbete på de många IKEA-varuhusen:

Det är glädjande att så många IKEA-varuhus redan har valt att satsa på Freetrailer-konceptet och kunna erbjuda våra självbetjänade transportlösningar till sina kunder. Det är en riktigt bra start för Freetrailer här i Tyskland, och det bådar gott för den fortsatta expansionen på den tyska marknaden, både i samarbete med IKEA, men också med andra potentiella partners ”, säger Ralf Stolz.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

9 september 2021: Freetrailer Group A/S och Silvan utökar sitt samarbete

Freetrailer Group och byggvaruhuskedjan Silvan utökar återigen sitt samarbete. Antalet släpvagnar kommer att utökas med nästan 20 % så att Silvan-flottan nu uppgår till 500 Freetrailers.

Silvan och Freetrailer utökar återigen sitt samarbete med ytterligare 80 släpvagnar på 27 av byggvaruhuskedjans 42 platser runt om i Danmark. Silvan kommer då att ha nästan 500 Freetrailers på den danska marknaden som kommer att göras tillgänglig för byggvaruhuskedjans kunder.

Efterfrågan på Freetrailers koncept med självbetjäningstransport ökar på Silvans byggvaruhus och det är inte mer än rätt att därför utöka kapaciteten och därmed erbjuda en tillgänglig serviceprodukt när ett transportbehov uppstår. Samtidigt säkerställer de många uthyrningsplatserna att Silvans budskap på släpen sprids över hela Danmark.   

Thomas Munksgaard, Country Manager på Freetrailer Danmark, är nöjd med förlängningen av samarbetet med Silvan, som är en viktig partner för Freetrailer:

Efterfrågan på Freetrailers självbetjäningstransportlösning ökar. På den danska marknaden har framför allt Silvan sett en markant ökning av antalet uthyrningar. Med det nya förlängda avtalet ökar vi kapaciteten hos Silvan med nästan 20 % till förmån för både Silvan och Silvans kunder, och såklart de många andra danskar som behöver en gratis släpvagn i några timmar. Vi välkomnar avtalet och ser fram emot ett fortsatt givande samarbete med Silvan, som är en långvarig partner, säger Thomas Munksgaard.

Silvan är en ledande dansk ”gör-det-själv”-kedja med den högsta varumärkeskännedomen inom branschen. Silvans butiker finns i större delen av landet i och runt större städer, och erbjuder både klassiska gör-det-själv-produkter – som byggmaterial och trädgårdsartiklar – och produkter för hemmet. Totalt säljer Silvan fler än 150 varumärken med särskilt fokus på hållbarhet.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

7 september 2021: Freetrailer fokuserar på internationell expansion

Freetrailer Group A/S kunde i går meddela att de har ingått ett utökat samarbete med världens ledande möbelkoncern, och i samband med detta har ledningen beslutat att avsätta fler resurser för bästa möjliga genomförande av samarbetsavtalet.

En arbetsgrupp har tillsatts för att underlätta för Freetrailer-organisationen att kunna möta och utföra de uppgifter som är förknippade med den kommande intensifieringen av internationella expansionen.  

Thomas Munksgaard, Freetrailers nuvarande Country Manager i Danmark, har utsetts till att leda den särskilda arbetsgrupp som ska förbereda Freetrailer-organisationen för de internationella möjligheter som gårdagens avtal öppnar. Thomas får stöd från både ledning och styrelse, inklusive bolagets styrelseordförande, Mikael Bartroff.

Philip Filipsen säger: ”Avtalet som just ingåtts är ett stort steg för Freetrailer. Det kommer att ställa stora krav på vår organisation och vår förmåga att både utföra och leverera. Det är därför vi har satt Thomas Munksgaard, Country Manager för Freetrailer Danmark, i spetsen för Freetrailers arbetsgrupp. Gruppen biträds även av Mikael Bartroff, Freetrailers styrelseordförande, som har lång erfarenhet från sitt tidigare arbete med internationell affärsutveckling. Det ger oss rätt förutsättningar för att kunna förbereda organisationen för denna nästa och mycket viktiga fas av Freetrailers internationella expansion”

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

6 september 2021: Freetrailer Group A/S utökar samarbetet med världsledande möbelkoncern

Freetrailer Group tillkännagav idag ett förlängt internationellt avtal med en världsledande heminredningskoncern. Detta innebär att Freetrailer kommer att fungera som en prioriterad samarbetspartner när heminredningskoncernen väljer transportlösningar med självbetjäning internationellt.

Detta är ett sedan länge etablerat samarbete som inleddes redan när Freetrailer grundades år 2004.

Var och när den internationella utrullningen kommer att ske på de olika marknaderna fastställs tillsammans med samarbetspartnern.

Förväntningar för räkenskapsåret 21/22 som meddelades i samband med rapporteringen för fjärde kvartalet den 26 augusti 2021 bibehålls.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

26 augusti 2021: Bokslutkommuniké 20/21

Räkenskapsåret 20/21 var ännu ett rekordår.

Under fjärde kvartalet 20/21 ökade antalet uthyrningar med 31% jämfört med samma period förra året och omsättningen ökade med 38% jämfört med fjärde kvartalet 19/20. Samtidigt kan Freetrailer konstatera den högsta ökningen av antalet släpvagnar på ett år.

Freetrailer Group A/S avlägger bokslutskommuniké för koncernen för räkenskapsåret 01-07-2020 – 30-06-2021.

Kv4 KONCERN NYCKELTAL I 1 000 DKK (01-04-2021 – 30-06-2021)
(inom parentes anges motsvarande period förra året)

 • Nettoomsättning 15 993,3 (11 543,4)
 • EBITDA 3 758,0 (2 510,9)
 • Resultat före skatt 3 435,1(1 931,9)
 • Eget kapital 17 068,7 (12 202,7)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,30 (0,16)
 • Soliditetsgrad 56% (59%)

HELÅRS KONCERN NYCKEL I 1 000 DKK (01-07-2020 – 30-06-2021)
(inom parentes anges motsvarande period förra året)

 • Nettoomsättning 51 869,3 (40 780,3)
 • EBITDA 7 367,0 (3 360,0)
 • Resultat före skatt 5 903,1 (1 511,1)
 • Eget kapital 17 068,7 (12 202,7)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,49 (0.13)
 • Soliditetsgrad 56% (59%)

Uthyrningstillväxten under fjärde kvartalet 20/21 var 31,4 % jämfört med fjärde kvartalet 19/20, motsvarande 178 830 uthyrningar under kvartalet. Totalt sett ökade antalet uthyrningar från 483 095 19/20 till 613 260 under 20/21, vilket motsvarar en ökning med 26,9 %.

Antalet släpvagnar på marknaden ökade under räkenskapsåret med 529 nya släpvagnar från 1 617 i början av räkenskapsåret till 2 146 i slutet av räkenskapsåret, vilket motsvarar en tillväxt på 32,7%

Omsättningen under fjärde kvartalet 20/21 uppgick till 16,0 miljoner DKK, vilket motsvarar en tillväxt på 38 % jämfört med förra året. Intäkterna för budgetåret 20/21 ökade med 27,2 % till 51,9 miljoner DKK mot 40,8 miljoner DKK under 19/20

Rörelseresultatet (EBITDA) för fjärde kvartalet 20/21 var 3,8 miljoner DKK mot 2,5 miljoner DKK under fjärde kvartalet 19/20. EBITDA för räkenskapsåret 20/21 var 7,4 miljoner DKK mot 3,4 miljoner DKK för samma period 19/20.

Resultatet före skatt fjärde kvartalet 20/21 har värderats till 3,4 miljoner DKK mot 1,9 miljoner DKK under fjärde kvartalet 19/20. Resultatet före skatt för räkenskapsåret som helhet var 5,9 miljoner DKK mot 1,5 miljoner DKK under samma period 19/20, motsvarande en resultatförbättring på 4,4 miljoner DKK.

Förväntningar för räkenskapsåret 21/22
Baserat på Freetrailer många nya partneravtal samt den betydande ökningen av trailerkapaciteten och vårt inträde i den tyska marknaden, räknar vi med ytterligare ett år där vi kan visa stora tillväxttal. Antalet släpvagnar förväntas öka med ca. 750st 21/22, medan intäkterna förväntas öka med drygt 20% till 62-64 miljoner danska kronor. Resultatet före skatt förväntas bli i storleksordningen 7-9 miljoner danska kronor.

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsrapporten:
”Freetrailer har upplevt fantastiska framgångar inom alla områden under det senaste räkenskapsåret, och jag är mycket stolt över resultatet vi kan presentera. De stora framgångarna är särskilt glädjande i både antalet släpvagnar på marknaden och antalet uthyrningar, vilket är hela grunden för vår verksamhet.

”Freetrailer står inför en otroligt spännande tid, och jag känner verkligen att vi nu har skapat rätt grund för expansionen av Freetrailers koncept internationellt. Vår ekonomiska grund är bättre än någonsin tidigare, vi kan tjäna pengar på våra etablerade marknader, vår organisation arbetar målmedvetet för att driva Freetrailer framåt, och vi har skapat en bra utgångspunkt för att etablera oss på nya marknader tillsammans med våra många partners”, säger koncernens VD, Philip Filipsen.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85 

Hitta alla pressmeddelanden på Spotlight Stock Market

Årsredovisning
2020/2021

» Se/Hämta PDF

Kvartalsrapport Q4
2020/2021

» Se/Hämta PDF

Kvartalsrapport Q3
2020/2021

» Se/Hämta PDF

Kvartalsrapport Q2
2020/2021

» Se/Hämta PDF

Kvartalsrapport Q1
2020/2021

» Se/Hämta PDF

Årsredovisning
2019/2020

» Se/Hämta PDF

Bokslutskommuniké  Q4
2019/2020

» Se/Hämta PDF

Kvartalsrapport Q3
2019/2020

» Se/Hämta PDF

Halvårsrapport Q2
2019/2020

» Se/Hämta PDF

Kvartalsrapport  Q1
2019/2020

» Se/Hämta PDF

Ett starkt, befintligt bolag med stor potential

Freetrailer är ett teknikföretag, som varje dag lånar ut över 1.500 släpvagnar gratis via en delningsekonomisk it-platform.

Transportlösningen ställs till förfogande genom Freetrailers +40 samarbetspartners i Sverige, Danmark och Norge.
Hittills har Freetrailers tjänst använts 4 miljoner gånger och i 2020 lånade 640.000 kunder ett släp.

Sedan starten 2004 strävar Freetrailer efter att bygga ett delningsekonomiskt företag som tar utgångspunkt i den digitala teknologi och alltid är på framkant med digital utveckling.

Ska du med på resan?

Styrelse och direktion

Det krävs både företagserfarenhet och visioner för att ta delningsekonomin till nästa nivå. Freetrailer är en pionjär på området, och det är också därför som den goda idén nu sprider sig från Skandinavien till resten av Europa. För att bibehålla farten och utnyttja tillväxtpotentialen kan vi nu välkomna Gitte Uldall, Nicolai Frisch Erichsen och Anders Birk Jensen till styrelsen. Den sammanslagna styrelsen har en stark kompetens inom internationell affärsutveckling och strategi, digital utveckling och marknadsföring samt finansiell styrning och compliance.

Allan Sønderskov Darré

Allan Sønderskov Darré

Styrelsens ordförande

Ordförande, grundare, affärsängel med innovativt fokus
.
Gitte Uldall

Gitte Uldall

Styrelseledamot

Bakgrund från revision och utveckling av affärsstrategier i hemlandet och utomlands
Martin Lavesen

Martin Lavesen

Styrelseledamot

Advokat och företagsledare med insikt i organisatoriska och strategiska förändringsprocesser
Nicolai Frisch Erichsen

Nicolai Frisch Erichsen

Styrelseledamot

Långvarig bakgrund inom onlineplattformar och affärsutveckling
Anders Birk Jensen

Anders Birk Jensen

Styrelseledamot

Har arbetat med att skala upp onlineföretag – taktiskt och strategiskt
.

Philip Filipsen

Philip Filipsen

Koncern-VD

Erfaren VD för Freetrailer med en dokumenterad erfarenhet på ledningsnivå

Kontaktinformation för Investor Relations

Philip Filipsen, CEO
Tlf.: +45 40 90 17 85
[email protected]

Utvalda nyckeltal

4 Länder

600.000 Downloads

+450 pick up points

+ 2 100 släp

+4 mio. utlåningar

+70 samarbetspartners

51 mio. DKK i omsättning

+600.000 uthyrningar per år

Freetrailer case

Freetrailer har sedan 2004 lyckats växa till det solida företag vi är idag. Se Freetrailers case nedan och hör mer om varför Freetrailer är en bra investering.