Support: +45 88 537 700 [email protected]

INVESTOR RELATIONS
Freetrailer Group A/S er noteret på Spotlight Stock Market.

Finanskalender

Årsrapport 2020/2021

30/09-2021

Ordinær generalforsamling

14/10-2021

Q1 rapport 21/22

25/11-2021

Q2 rapport 21/22

24/2-2022

Aktiekurs

Freetrailer aktien handles under kortnavnet (FREETR), og aktiekursen kan følges på Spotlight Stock Market.

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer via en deleøkonomisk it-platform. I samarbejde med selskabets partnere bl.a. IKEA, SILVAN og Bilka stilles transportløsningen til rådighed for partneres kunder.

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har Freetrailer haft 4 millioner udlån og gennemsnitligt benytter 600.000 kunder årligt, Freetrailers service.

Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale.
Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018. Ticker kode: FREETR

Selskabsmeddelelser

12 Oktober 2021: Freetrailer Group A/S: Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Freetrailer Group A/S
Hermed fremsendes indkaldelse til generalforsamling i Freetrailer Group A/S, som afholdes onsdag den 27. oktober 2021 kl. 18.00-20.00 – på adressen Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 5. Forslag om bemyndigelse til at udstede warrants
 6. Forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsens medlemmer
 7. Forslag om ændring af selskabets vedtægters § 9, afsnit 1
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

*Se uddybelse af punkter på bagsiden

 

Tilmelding til generalforsamlingen sendes til [email protected], senest mandag den 25/10-2021 kl. 16:00. Ønskes det at modtage årsrapporten pr. mail forinden generalforsamlingen, oplyses dette i tilmeldingsmailen. Årsrapporten er tillige tilgængelig på selskabets kontor, Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Uddybelse af punkterne på dagsordenen (fuldstændige forslag)

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen forslår, at den mundtlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår tages til efterretning af den ordinære generalforsamling
 3. Bestyrelsen foreslår, at den lovpligtige årsrapport for 2020/2021 vedtages af generalforsamlingen. Den lovpligtige årsrapport er tilgængelig på selskabets hjemmeside Freetrailer.com/dk/investor fra den 30. september 2021
 4. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsår 2020/2021, og at resultatet overføres til egenkapitalen.
 5. Forslag om bemyndigelse til at udstede Warrants:

I henhold til selskabets vedtægter §4B er der givet bemyndigelse til at udstede Warrants til medarbejdere, rådgivere, medlemmer af direktionen og konsulenter. Bemyndigelsen omhandler 504.403 Warrants, hvoraf 301.761 er tildelt selskabets medarbejdere. Bestyrelsen foreslår at denne bemyndigelse, hvoraf 202.642 warrants stadig udestår, ophæves, og at der i stedet optages en helt ny bemyndigelse som følger:

”§4B2. Bemyndigelse til udstedelse af warrants vedtaget på ordinær generalforsamling i selskabet den 27. oktober 2021:

 1. Selskabet kan efter bestyrelsens beslutning ad en eller flere gange udstede indtil 500.000 stk. warrants til medarbejdere, rådgivere, direktionen samt konsulenter. Kapitalejerne skal ikke have fortegningsret til warrants.
 2. Selskabskapitalen kan ved bestyrelsens bestemmelse ad en eller flere gange forhøjes med op til kr. 375.000, der sker gennem tegning af aktier i medfør af de i henhold til pkt. 1 udstedte warrants.

Indehaverne af warrants har fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de udstedte warrants. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de på grundlag af warrants udstedte aktier. De nye aktier skal være omsætningspapirer og lyde på navn. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet på tidspunktet for tegningen.

 1. Denne bemyndigelse gælder indtil den 26. oktober 2026.
 2. For warrants udstedt i henhold til bemyndigelsen gælder i øvrigt de af bestyrelsen fastsatte vilkår, jf. selskabslovens § 169, stk. 2 og 3.”

6. Forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsens medlemmer
Det foreslås at tildele hvert afgående, fortsættende og på generalforsamlingen nyvalgte bestyrelsesmedlem 50.000 warrants. Hver warrant skal give ret til at tegne en aktie a kr. 0,75 mod betaling af et kronebeløb, der svarer til den gennemsnitlige kurs ved børsens lukketid i perioden fra den 29. september til den 27. oktober 2021.

Under henvisning til selskabslovens regler, skal følgende vilkår i øvrigt være gældende i forbindelse med udstedelse af ovennævnte warrants og senere tegning af de nye aktier ved udnyttelse af disse warrants, og optages som en del af vedtægterne som ny § 4g:

”§ 4g. Selskabets generalforsamling har den 27. oktober 2021 udstedt [50.000 x antal afgående, fortsættende og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. ovenfor] warrants til medlemmer af selskabets bestyrelse. Følgende vilkår skal være gældende i forbindelse med udstedelse af ovennævnte warrants og senere tegning af de nye aktier ved udnyttelse af disse warrants, idet der også henvises til vedtægternes bilag 4g(1):

– Det højeste nominelle beløb, som kapitalen kan forhøjes med på baggrund af udnyttelse af warrants er DKK [0,75 x antal warrants, jf. ovenfor] (jf. dog reguleringsmekanismen i punkt 6 i bilag 4g(1)),

– Kapitaludvidelsen sker uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer, idet tegningen sker på baggrund af de tildelte warrants,
– Der skal ikke gælde indskrænkninger i den til de nye aktier knyttede fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser,
– De nye aktier skal give ret til udbytte i selskabet for det løbende regnskabsår, hvori aktierne tegnes, på lige fod med de eksisterende aktier og andre rettigheder i selskabet fra og med datoen for tegningen af aktierne,
– Fristen for tegning af de nye aktier beregnes på baggrund af bestemmelserne i punkt 4 i bilag 4g(1),
– Det fulde beløb til tegning af det antal aktier, som ønskes tegnet på grundlag af warrants, skal indbetales kontant i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 4 i bilag 4g(1),
– De nye aktier udstedes i aktier a hver nominelt DKK 0,75,
– Kapitaludvidelsen sker til den gennemsnitlige kurs ved børsens lukketid i perioden fra den 29. september til den 27. oktober 2021 pr. aktie a nominelt DKK 0,75,
– De nye aktier skal lyde på navn, noteres i Selskabets ejerbog og være omsætningspapirer, og
– De anslåede omkostninger, der skal afholdes af selskabet ved kapitalforhøjelser, udgør DKK 25.000 (ekskl. moms).”

Denne indkaldelse er vedlagt omtalte bilag 4g(1).

7. Forslag om ændring af selskabets vedtægters § 9, afsnit 1
Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 9, afsnit 1, ændres fra sin nuværende ordlyd:

”Bestyrelsen består af fire til syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, som tillige vælger bestyrelsens formand.”

til

”Bestyrelsen består af fire til syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med valg af formand, på førstkommende bestyrelsesmøde.”
8. Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Valg sker for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens formand Mikael Bartroff og bestyrelsesmedlem Dan Takier Petersen ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen. Såvel Allan Sønderskov Darré som Martin Lavesen er villige til genvalg, og bestyrelsen foreslår genvalg af disse. Derudover indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen nyvalg af Anders Birk, Gitte Uldall og Nicolai Frisch Erichsen til selskabets bestyrelse. En beskrivelse af Anders Birk, Gitte Uldahl og Nicolai Frisch Erichsen ledelseshverv (medlem af direktioner, bestyrelser, tilsynsråd og bestyrelsesudvalg) vil foreligge på generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af nedenstående medlemmer af bestyrelsen:

Allan Sønderskov Darré
Martin Lavesen

Og nyvalg af

Anders Birk
Gitte Uldall
Nicolai Frisch Erichsen

9. Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor

Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab
Usserød Kongevej 157
2970 Hørsholm

10. Der er ingen punkter indkommet til behandling under eventuelt

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

12 Oktober 2021: Freetrailer Group A/S udsætter afholdelsen af den ordinær Generalforsamling i Freetrailer Group A/S til den 27.oktober 2021

Da selskabet er blevet gjort opmærksom på, at den af 30. september 2021 udsendte indkaldelse til selskabets ordinære generalformsmaling, er udsendt 1 dag for sent i henhold til selskabslovgivningen, har Freetrailer Group A/S besluttet at udsætte afholdelsen af den ordinære generalforsamling til den 27. oktober 2021 kl. 18:00-20:00.

Den korrigerede dagsorden er herefter udsendt dags dato.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

1 Oktober 2021: Freetrailer Group A/S får ny stor Aktionær

Den svenske kapitalfond Origo Fonder AB har lige offentliggjort, at deres underliggende fond Origo Quest 1 har opkøbt 200.000 aktier i Freetrailer Group A/S, hvilket svarer til 2,1 % af den samlede aktiekapital. Sælgeren er ASD Invest ApS, der er ejet af Freetrailers grundlægger Allan Sønderskov Darré. Investeringen i Freetrailer blev iværksat af Origo Fonder AB.

”Hos Origo leder vi altid efter ekstraordinære virksomheder, der kan fremskynde overgangen mod en bæredygtig økonomi. Vi mener, at Freetrailer, med dens digitale platform og selvbetjenings-produkt, kan drage nytte af principperne for deleøkonomi og fortsætte med at forandre markedet for trailerleje i Norden og Europa. Vi ser store muligheder i Freetrailer flere år frem i tiden,” udtaler Stefan Roos, Investeringschef for Origo Fonder.

Christoffer Ahnemark, porteføljeforvalter for Origo Fonder, er enig:
”Freetrailer har et enestående koncept og en stærk forretningsmodel. Vi ser mange muligheder for vækst i virksomheden fremadrettet. Som aktiv ejer, vil vi i Origo støtte virksomheden i dens videre fremgang.”

 Allan Sønderskov Darré, bestyrelsesmedlem og medstifter af Freetrailer, byder den nye aktionær velkommen: 
Det er tilfredsstillende, at vi har udviklet Freetrailers forretning og koncept til et plan, hvor også institutionelle investorer opfatter Freetrailer som en attraktiv investering og ser de fremtidige muligheder i vores forretningsmodel.” 

Philip Filipsen Group, administrerende direktør for Freetrailer, er enig og tilføjer: 
Vi byder Origo Fonder velkommen som ny aktionær i Freetrailer og ser frem til et udbytterigt sammenarbejde. Det glæder mig, at endnu en institutionel investor har besluttet sig for at gøre Freetrailer til en del af deres investeringsportefølje, det er helt sikkert et klap på skulderen, som vi kan være stolte af.

Om Origo Fonder
Origo Fonder er et uafhængigt investeringsselskab der er specialiseret i små kapitalinvesteringer i Norden. Origo bestyrer den prisvindende lang/kort kapitalfond Origo Quest 1

For yderligere information om Origo Fonder, klik her: www.origofonder.se

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Philip Filipsen, CEO 
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

30 September 2021: Freetrailer Group A/S Årsrapport 20/21

Regnskabsåret 20/21 blev endnu et rekordår for Freetrailer koncernen.

I 20/21 steg antallet af udlejninger med 26,9% i forhold til året før, og omsætningen vækstede med 27,3% i forhold til 19/20. Samtidigt kan Freetrailer notere den højeste vækst i antallet af trailer på et enkelt år.

Freetrailer Group A/S aflægger finansiel rapport for koncernens for regnskabsåret 01. juli 2020 – 30. juni 2021.

ÅRSRAPPORT KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2020 – 30. juni 2021)

(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 51.932,9 (40.780,3)
 • EBITDA 7.372,5 (3.360,0)
 • Resultat før skat 5.991,9 (1.511,1)
 • Egenkapital 17.138,4 (12.202,7)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,50 (0.13)
 • Egenkapitalandel 57% (59%)

Udlejningsvæksten steg i 20/21 med 26,9% sammenlignet med sidste år. Samlet set er antallet af udlejninger opgjort til 613.260 for året, hvilket er en stigning på 27% sammenlignet med året før.

Antallet af trailere i markedet steg i regnskabsåret med 529 nye trailere fra 1.617 ved regnskabsårets begyndelse til 2.146 ved regnskabsårets afslutning, svarende til en vækst 32,7%

Omsætningen Omsætningsfremgangen for regnskabsåret som helhed blev på 27%

Driftsresultatet (EBITDA) Driftsresultatet for det samlede regnskabsår 20/21 landede på DKK 7,4 mio. mod DKK 3,4 mio. i 19/20.

Resultatet før skat for 20/21 var DKK 6,0 mio. for regnskabsåret som helhed mod DKK 1,5 mio. i samme periode 19/20.

Forventningerne til regnskabsåret 21/22
Med baggrund i Freetrailers mange nye partneraftaler samt den markante forøgelse af trailerkapaciteten og vores indtog på det tyske marked, forventer vi endnu et år, hvor vi kan vise flotte vækstrater. Antallet af trailer forventes at vokse med ca. 750 i 21/22, mens omsætningen forventes at stige med godt 20% til DKK 62-64 mio. Resultatet før skat forventes at ligge i størrelsesordenen DKK 7-9 mio.

CEO, Philip Filipsen kommenterer Årsrapporten:
”Freetrailer har oplevet en fantastisk fremgang på alle områder i det forgangne regnskabsår, og jeg er meget stolt over det resultat vi kan fremlægge. Særligt glæder den flotte fremgang i både antallet af trailer i markedet og i antallet af udlejninger, som er hele fundamentet for vores forretning.

Freetrailer går en utrolig spændende tid i møde, og jeg føler for alvor, at vi nu har fået skabt det rette fundament for ekspansionen af Freetrailers koncept internationalt. Vores økonomiske fundament er bedre end aldrig før, vi formår at tjene penge i vores etablerede markeder, vores organisation arbejder målrettet på at drive Freetrailer fremad, og vi har skabet et godt udgangspunkt for at etablere os på nye markeder sammen med vores mange partnere”

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

30 September 2021: Freetrailer Group A/S: Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Freetrailer Group A/S

Hermed fremsendes indkaldelse til generalforsamling i Freetrailer Group A/S, som afholdes torsdag den 14. oktober 2021 kl. 18.00-20.00 – på adressen Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 5. Forslag om bemyndigelse til at udstede warrants
 6. Forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsens medlemmer
 7. Forslag om ændring af selskabets vedtægters § 9, afsnit 1
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

*Se uddybelse af punkter på bagsiden

Tilmelding til generalforsamlingen sendes til [email protected], senest tirsdag den 12/10-2021 kl. 16:00. Ønskes det at modtage årsrapporten pr. mail forinden generalforsamlingen, oplyses dette i tilmeldingsmailen. Årsrapporten er tillige tilgængelig på selskabets kontor, Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Uddybelse af punkterne på dagsordenen (fuldstændige forslag)

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen forslår, at den mundtlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår tages til efterretning af den ordinære generalforsamling
 3. Bestyrelsen foreslår, at den lovpligtige årsrapport for 2020/2021 vedtages af generalforsamlingen. Den lovpligtige årsrapport er tilgængelig på selskabets hjemmeside Freetrailer.com/dk/investor fra den 30. september 2021
 4. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsår 2020/2021, og at resultatet overføres til egenkapitalen.
 5. Forslag om bemyndigelse til at udstede Warrants:

I henhold til selskabets vedtægter §4B er der givet bemyndigelse til at udstede Warrants til medarbejdere, rådgivere, medlemmer af direktionen og konsulenter. Bemyndigelsen omhandler 504.403 Warrants, hvoraf 301.761 er tildelt selskabets medarbejdere. Bestyrelsen foreslår at denne bemyndigelse, hvoraf 202.642 warrants stadig udestår, ophæves, og at der i stedet optages en helt ny bemyndigelse som følger:

”§4B2. Bemyndigelse til udstedelse af warrants vedtaget på ordinær generalforsamling i selskabet den 14. oktober 2021:

 1. Selskabet kan efter bestyrelsens beslutning ad en eller flere gange udstede indtil 500.000 stk. warrants til medarbejdere, rådgivere, direktionen samt konsulenter. Kapitalejerne skal ikke have fortegningsret til warrants.
 2. Selskabskapitalen kan ved bestyrelsens bestemmelse ad en eller flere gange forhøjes med op til kr. 375.000, der sker gennem tegning af aktier i medfør af de i henhold til pkt. 1 udstedte warrants.

Indehaverne af warrants har fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de udstedte warrants. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de på grundlag af warrants udstedte aktier. De nye aktier skal være omsætningspapirer og lyde på navn. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet på tidspunktet for tegningen.

  1. Denne bemyndigelse gælder indtil den 13. oktober 2026.
  2. For warrants udstedt i henhold til bemyndigelsen gælder i øvrigt de af bestyrelsen fastsatte vilkår, jf. selskabslovens § 169, stk. 2 og 3.

6. Forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsens medlemmer
Det foreslås at tildele hvert afgående, fortsættende og på generalforsamlingen nyvalgte bestyrelsesmedlem 50.000 warrants. Hver warrant skal give ret til at tegne en aktie a kr. 0,75 mod betaling af et kronebeløb, der svarer til den gennemsnitlige kurs ved børsens lukketid i perioden fra den 16. september til den 14. oktober 2021.
Under henvisning til selskabslovens regler, skal følgende vilkår i øvrigt være gældende i forbindelse med udstedelse af ovennævnte warrants og senere tegning af de nye aktier ved udnyttelse af disse warrants, og optages som en del af vedtægterne som ny § 4g:

”§ 4g. Selskabets generalforsamling har den 14. oktober 2021 udstedt [50.000 x antal afgående, fortsættende og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. ovenfor] warrants til medlemmer af selskabets bestyrelse. Følgende vilkår skal være gældende i forbindelse med udstedelse af ovennævnte warrants og senere tegning af de nye aktier ved udnyttelse af disse warrants, idet der også henvises til vedtægternes bilag 4g(1):
– Det højeste nominelle beløb, som kapitalen kan forhøjes med på baggrund af udnyttelse af warrants er DKK [0,75 x antal warrants, jf. ovenfor] (jf. dog reguleringsmekanismen i punkt 6 i bilag 4g(1)),

– Kapitaludvidelsen sker uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer, idet tegningen sker på baggrund af de tildelte warrants,

– Der skal ikke gælde indskrænkninger i den til de nye aktier knyttede fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser,

– De nye aktier skal give ret til udbytte i selskabet for det løbende regnskabsår, hvori aktierne tegnes, på lige fod med de eksisterende aktier og andre rettigheder i selskabet fra og med datoen for tegningen af aktierne,

– Fristen for tegning af de nye aktier beregnes på baggrund af bestemmelserne i punkt 4 i bilag 4g(1),

– Det fulde beløb til tegning af det antal aktier, som ønskes tegnet på grundlag af warrants, skal indbetales kontant i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 4 i bilag 4g(1),

– De nye aktier udstedes i aktier a hver nominelt DKK 0,75,

– Kapitaludvidelsen sker til den gennemsnitlige kurs ved børsens lukketid i perioden fra den 16. september til den 14. oktober 2021 pr. aktie a nominelt DKK 0,75,

– De nye aktier skal lyde på navn, noteres i Selskabets ejerbog og være omsætningspapirer, og

– De anslåede omkostninger, der skal afholdes af selskabet ved kapitalforhøjelser, udgør DKK 25.000 (ekskl. moms).”

Denne indkaldelse er vedlagt omtalte bilag 4g(1).

7. Forslag om ændring af selskabets vedtægters § 9, afsnit 1
Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 9, afsnit 1, ændres fra sin nuværende ordlyd:

”Bestyrelsen består af fire til syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, som tillige vælger bestyrelsens formand.”

til

”Bestyrelsen består af fire til syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med valg af formand, på førstkommende bestyrelsesmøde.”
8. Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Valg sker for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens formand Mikael Bartroff og bestyrelsesmedlem Dan Takier Petersen ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen. Såvel Allan Sønderskov Darré som Martin Lavesen er villige til genvalg, og bestyrelsen foreslår genvalg af disse. Derudover indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen nyvalg af Anders Birk og Gitte Uldahl til selskabets bestyrelse. En beskrivelse af Anders Birk og Gitte Uldahl ledelseshverv (medlem af direktioner, bestyrelser, tilsynsråd og bestyrelsesudvalg) vil foreligge på generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af nedenstående medlemmer af bestyrelsen:

Allan Sønderskov Darré
Martin Lavesen

Og nyvalg af

Anders Birk
Gitte Uldahl

9. Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor

Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab
Usserød Kongevej 157
2970 Hørsholm

10. Der er ingen punkter indkommet til behandling under eventuelt

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

16 September 2021: Freetrailer Group A/S og IKEA udvider med 12 nye varehuse i Tyskland

Freetrailer Group og IKEA i Tyskland udvider samarbejdet med 12 nye afhentningssteder og til en start i alt 42 udlejningsprodukter.

Freetrailer Group og IKEA Tyskland udvider nu samarbejdet i Tyskland med 12 nye afhentningssteder, hvor Freetrailers selvbetjeningskoncept vil være tilgængeligt for IKEA’s kunder.

IKEA’s varehuse i Berlin, Essen, Kaarst, Leipzig, Osnabrück, Braunschweig, Wetzlar, Mannheim, Erfurt, Hamborg og Walldorf får i løbet af de næste måneder mulighed for at tilbyde Freetrailers koncept til deres kunder, når varerne skal bringes hjem.

Freetrailer har siden september 2020 haft aktiviteter på det tyske marked via samarbejdet med IKEA i Karlsruhe. I forlængelse af de færre Corona restriktioner, er der nu lavet aftale om yderligere 12 afhentningssteder, hvilket er en god start på for den fortsatte udrulning af Freetrailer konceptet i Tyskland.

Ralf Stoltz, Country Manager i Freetrailer Tyskland glæder sig over den store interesse for Freetrailers selvbetjeningskoncept, og at der er så stor en samarbejdsinteresse fra de mange IKEA-varehuse:

Det er glædeligt, at så mange IKEA-varehuse allerede nu, har valgt at tage Freetrailer konceptet til sig, og tilbyde vores selvbetjente transport løsninger til deres kunder. Det er en rigtig god start for Freetrailer her i Tyskland, og det lover godt for den fortsatte ekspansion på det tyske marked både i samarbejde med IKEA, men også med andre potentielle samarbejdspartnere,” udtaler Ralf Stolz.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

9 September 2021: Freetrailer Group A/S og Silvan udvider samarbejdet

Freetrailer Group og byggemarkedskæden Silvan udvider endnu engang samarbejdet. Antallet af trailere udvides med næste 20% således at Silvan flåden nu udgør 500 Freetrailere.

Silvan og Freetrailer udvider igen samarbejdet med yderligere 80 trailer fordelt på 27 af byggemarkedskædens 42 lokationer rundt omkring i Danmark. Silvan vil herefter råde over næsten 500 Freetrailere på det danske marked, som stilles til rådighed for byggemarkedskædens kunder.

Efterspørgslen efter Freetrailers selvbetjente transportkoncept er stigende i Silvans byggemarkeder, så det giver god mening at udvide kapaciteten, og dermed tilbyde et tilgængeligt serviceprodukt, når der opstår et transportbehov. Samtidigt sikrer de mange udlejninger, at Silvans budskaber kommer ud at køre over hele Danmark.  

Thomas Munksgaard, Country Manager i Freetrailer Danmark glæder sig over det udvidede samarbejde med Silvan, som er en vigtig samarbejdspartner for Freetrailer:

Efterspørgslen efter Freetrailers selvbetjente transportløsning er stigende. På det danske marked har især Silvan har set en markant fremgang i antallet af udlejninger. Med den nye udvidede aftale øger vi kapaciteten hos Silvan med næsten 20% til gavn for såvel Silvan som Silvans kunder, og så naturligvis de mange andre danskere, som har brug for en gratis trailer i et par timer. Vi glæder os over aftalen og ser frem til et fortsat frugtbart samarbejde med Silvan, som er en mangeårige samarbejdspartner,” udtaler Thomas Munksgaard.

Silvan er en førende dansk ‘gør-det-selv’ detailkæde med den højeste brandbevidsthed i sektoren. Silvans butikker er placeret over det meste af landet i og omkring de større byer og tilbyder både klassiske gør-det-selv-produkter såsom byggematerialer og haveartikler såvel som produkter til forbedring af hjemmet. I alt forhandler Silvan mere end 150 mærker med særligt fokus på bæredygtighed.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

7 September 2021: Freetrailer sætter fokus på den internationale ekspansion

Freetrailer Group A/S kunne i går annoncere et udvidet samarbejde med verdens ledende møbel-koncern, og ledelsen har i den forbindelse besluttet at allokere flere ressourcer til bedst mulige eksekvering af denne samarbejdsaftale.

Der er nu nedsat en task force, der skal facilitere modningen af Freetrailer-organisationen til at kunne imødekomme og honorere opgaverne i forbindelse med forestående intensivering af den internationale ekspansion.

Thomas Munksgaard, Freetrailers nuværende Country Manager i Danmark, er udpeget til at lede den særlige task-force som skal forberede Freetrailers organisation på de internationale muligheder gårsdagens aftale åbner for. Thomas får bistand fra både ledelse og bestyrelsen, herunder selskabets bestyrelsesformand, Mikael Bartroff.

Philip Filipsen udtaler: ”Den netop indgåede aftale er et stort skridt for Freetrailer. Det kommer til at stille store krav til vores organisation og vores evne til at eksekvere og levere. Derfor har vi sat Thomas Munksgaard, Country manager for Freetrailer Danmark, i spidsen for Freetrailers Task force bistået af Mikael Bartroff, Freetrailers bestyrelsesformand, som har stor erfaring fra hans tidligere virke med international forretningsudvikling. Det giver os de rigtige forudsætninger for at kunne gøre organisationen klar til denne næste og meget vigtige fase af Freetrailers internationale ekspansion”

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

6 September 2021: Freetrailer Group A/S indgår et udvidet samarbejde med verdensførende møbelkoncern

Freetrailer Group annoncerede i dag en udvidet international aftale med en verdensfører inden for boligindretning, hvilket betyder, at Freetrailer i fremtiden vil fungere som foretrukken partner ved valg af selvbetjente transportløsninger internationalt hos denne partner.

Dette er et langvarigt samarbejde, som kan dateres tilbage til Freetrailers grundlæggelse i 2004.

I samarbejde med partneren vil det blive besluttet, hvor og hvornår den internationale udrulning vil finde sted på forskellige markeder.

Forventninger til regnskabsåret 21/22 udmeldt i forbindelse med Q4 rapporteringen 26. august 2021 fastholdes.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

26 August 2021: Helårsrapport 20/21

Regnskabsåret 20/21 blev endnu et rekordår for Freetrailer koncernen.

I Q4 20/21 steg antallet af udlejninger med 31% i forhold til samme periode året før, og omsætningen vækstede med 38% i forhold til Q4 19/20. Samtidigt kan Freetrailer notere den højeste vækst i antallet af trailer på et enkelt år.

Freetrailer Group A/S aflægger finansiel rapport for koncernens for regnskabsåret 01. juli 2020 – 30. juni 2021.

 Q4 KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. april 2021 – 30. juni 2021)
(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 15.993,3 (11.543,4)
 • EBITDA 3.758,0 (2.510,9)
 • Resultat før skat 3.435,1 (1.931,9)
 • Egenkapital 17.068,7 (12.202,7)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,30 (0,16)
 • Egenkapitalandel 56% (59%)

HELÅRS KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2020 – 30. juni 2021)
(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 51.869,3 (40.780,3)
 • EBITDA 7.367,0 (3.360,0)
 • Resultat før skat 5.903,1 (1.511,1)
 • Egenkapital 17.068,7 (12.202,7)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,49 (0.13)
 • Egenkapitalandel 56% (59%)

Udlejningsvæksten steg i Q4 20/21 med 31,4% sammenlignet med samme periode sidste år. Samlet set er antallet af udlejninger opgjort til 178.830 for perioden. Antallet af udlejninger for det samlede regnskabsår blev 613.260, hvilket er en stigning på 27% sammenlignet med samme periode året før.

Antallet af trailere i markedet steg i regnskabsåret med 529 nye trailere fra 1.617 ved regnskabsårets begyndelse til 2.146 ved regnskabsårets afslutning, svarende til en vækst 32,7%

Omsætningen i Q4 20/21 udgjorde DKK 16,0 mio. Det er en stigning på 38% i forhold året før. Omsætningsfremgangen for regnskabsåret som helhed blev på 27%

Driftsresultatet (EBITDA) (EBITDA) for Q4 20/21 udgjorde DKK 3,8 mio. mod DKK 2,5 mio. i Q4 19/20. Driftsresultatet for det samlede regnskabsår 20/21 landede på DKK 7,4 mio. mod DKK 3,4 mio. i den tilsvarende periode 19/20.

Resultatet før skat for Q4 20/21 var DKK 3,4 mio. mod 1,9 mio. i Q4 19/20. Samme finansielle post var DKK 5,9 mio. for regnskabsåret som helhed mod DKK 1,5 mio. i samme periode 19/20.

Forventningerne til regnskabsåret 21/22
Med baggrund i Freetrailers mange nye partneraftaler samt den markante forøgelse af trailerkapaciteten og vores indtog på det tyske marked, forventer vi endnu et år, hvor vi kan vise flotte vækstrater. Antallet af trailer forventes at vokse med ca. 750 i 21/22, mens omsætningen forventes at stige med godt 20% til DKK 62-64 mio. Resultatet før skat forventes at ligge i størrelsesordenen DKK 7-9 mio.

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsrapporten:
”Freetrailer har oplevet en fantastisk fremgang på alle områder i det forgangne regnskabsår, og jeg er meget stolt over det resultat vi kan fremlægge. Særligt glæder den flotte fremgang i både antallet af trailer i markedet og i antallet af udlejninger, som er hele fundamentet for vores forretning.

Freetrailer går en utrolig spændende tid i møde, og jeg føler for alvor, at vi nu har fået skabt det rette fundament for ekspansionen af Freetrailers koncept internationalt. Vores økonomiske fundament er bedre end aldrig før, vi formår at tjene penge i vores etablerede markeder, vores organisation arbejder målrettet på at drive Freetrailer fremad, og vi har skabet et godt udgangspunkt for at etablere os på nye markeder sammen med vores mange partnere”

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO 
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

19 juli 2021: Freetrailer Group A/S runder 600.000 udlejninger i regnskabsåret 20/21

Freetrailer Group har med 613.000 udlejninger i regnskabsåret 20/21 rundet endnu en vigtig milepæl i målet om at udbrede Freetrailer deleøkonomiske platform.

Med 613.000 udlejninger i regnskabsåret 20/21 har Freetrailer Group øget antallet af udlejninger med 27% i forhold til seneste regnskabsår 19/20, hvor antallet af udlejninger udgjorde 483.095. Regnskabsåret 20/21 bliver dermed endnu et år med 25% vækst i antallet af udlejninger, således steg antallet af udlejninger fra 18/19 til 19/20 fra 388.053 til 483.095, hvilket sætter seneste års stigning på 27% i relief, og bekræfter den stigende interesse for Freetrailer deleøkonomiske selvbetjeningskoncept.

Jeg er meget tilfreds med de opnåede resultater det seneste år, da det bestyrker min tro på, at vi er på rette vej, og at fremtiden rummer et stort vækstpotentiale. Jeg er sikker på, at vi med vores deleøkonomiske principper kan bidrage til at bæredygtighed bliver en del af alles hverdag. Samtidigt har flere og flere partnere nu erfaret, hvor stor en reklameværdi, vores koncept bidrager med. Mange eksisterende partnere har udvidet deres lokationer med flere trailere, da det både er god kundepleje og en god medieinvestering, udtaler Group CEO Philip Filipsen.

Denne meddelelse ændrer ikke på de udmeldte finansielle forventninger til regnskabsåret 20/21.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO

E-mail: [email protected]

Telefon: +45 40 90 17 85

 

11 juni 2021: Freetrailer Group A/S og Beijer Byggmaterial AB indleder nyt spændende samarbejde.

Freetrailer Group og den svenske byggematerialekæde Beijer Byggmaterial udvider nu samarbejdet, hvilket betyder at Freetrailers service bliver stillet til rådighed for kædens 83 Byggecentre over hele Sverige.

Freetrailer Group og Beijer Byggmaterial – som indgår i STARK GROUP, der er Nordeuropas ledende distributør af byggemateriale til virksomheder i Danmark, Grønland, Norge, Sverige, Finland og Tyskland – har indgået en samarbejdsaftale, som indebærer at Freetrailer konceptet bliver stillet til rådighed for alle kædens byggecentre og deres kunder. Beijers varehuse i Bromma, Märsta og Uppsala har allerede taget Freetrailers selvbetjeningskoncept til sig, og tilbyder dette til deres kunder. Nu vil Beijers resterende 80 Byggecentre, ligeledes blive tilbudt Freetrailer konceptet, hvoraf varehusene i Lidingö, Lissma, Norrtälje, Grisslehamn, Järfälla, Södertälje og Sundsvall allerede har bestilt nye trailere.

Hos Beijer Byggmaterial har vi en vision om at være hele Sveriges Byggepartner ved at tilbyde vores kunder tjenester og løsninger som er pålidelige, enkle og relevante, med en høj grad af kvalitet i vores viden og rådgivning. Vi bygger dem som bygger. Vi ønsker samtidigt at tilbyde en række tillægsservices der understøtter vores mange kunders forretning, og som gør arbejdet nemmere i hverdagen. Gennem samarbejdet med Freetrailer kan vi tilbyde vores kunder en ekstra service i form af lån af en gratis selvbetjent trailer, og samtidig fungerer trailerne perfekt som rullende reklamesøjler i lokalområderne”, siger Johan Ellwén, Commercial Director hos Beijer Byggmaterial AB.

Johan Wijkander, Country Manager Freetrailer Sverige glæder sig over det nye samarbejde, som giver en fantastisk indgangsvinkel for Freetrailers udbredelse på det svenske marked.

Jeg er glad og stolt over, den nye rammeaftale med Beijer Byggmaterial, som betyder at vi nu kommer til at tilbyde vores selvbetjeningsløsning til hele Beijer Byggmaterial kæden. Vi opfatter det som en klar anerkendelse af vores koncept, at Beijer har valgt at indgå en landsdækkende rammeaftale med os, efter at vi har serviceret 4 af kædens Byggevarehuse den seneste tid. Samtidigt er det en stor glæde for os, at Freetrailer i Sverige kan tilføje en byggemarkedskæde som partner. Freetrailer konceptet vil være med til at markedsføre Beijer i lokalområdet, samtidigt med at det giver Beijers kunder en 100% selvbetjent transportløsning. Beijer Byggmaterial har en stærk markedsposition på det Svenske marked, og vi glæder os meget til at udbrede Freetrailer konceptet sammen,” udtaler Johan Wijkander.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO

E-mail: [email protected]

Telefon: +45 40 90 17 85

 

27. Maj 2021: Freetrailer Group A/S kvartalsrapport Q3 20/21

Freetrailer Group A/S fortsætter fremgangen. I Q3 20/21 steg antallet af udlejninger med 27% i forhold til samme periode året før, og omsætningen vækstede med 32% i forhold til Q3 19/20. Samtidig opjusteres forventningerne nu for hele regnskabsåret. 

Freetrailer Group A/S aflægger finansiel rapport for koncernens første ni måneder af regnskabsåret 01. juli 2020 – 30. juni 2021. 

Q3 KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. januar 2021 – 31. marts 2021) 

(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år) 

 • Nettoomsætning 11.557,0 (8.769,1)
 • EBITDA 401,6 (-637,4)
 • Resultat før skat -33,4 (-1.039,1)
 • Egenkapital 14.895,7 (10.654,7)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,0 (-0,09)
 • Egenkapitalandel 62% (64%) 

9 MDR. KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2020 – 31. marts 2021) 

(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år) 

 • Nettoomsætning 35.876,0 (29.236,9)
 • EBITDA 3.609,0 (849,1)
 • Resultat før skat 2.468,0 (-420,8)
 • Egenkapital 14.895,7 (10.654,7)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,21 (-0.04)
 • Egenkapitalandel 62% (64%) 

Udlejningsvæksten steg i Q3 20/21 med 27% sammenlignet med samme periode sidste år. Samlet set er antallet af udlejninger opgjort til 141.773 for perioden. Antallet af udlejninger i de første ni måneder af regnskabsåret var 434.430, hvilket er en stigning på 25% sammenlignet med samme periode året før. 

Omsætningen i Q3 20/21 udgjorde DKK 11,6 mio. Det er en stigning på 32% i forhold året før. Omsætningsfremgangen for regnskabsårets første ni måneder var på 23% 

Driftsresultatet (EBITDA) (EBITDA) for Q3 20/21 udgjorde DKK 0,4 mio. mod DKK -0,6 mio. i Q3 19/20. Driftsresultatet for de første ni måneder af 20/21 landede på DKK 3,6 mio. mod DKK 0.8 mio. i den tilsvarende periode 19/20. 

Resultatet før skat for Q3 20/21 var DKK 0,0 mio. mod -1,0 mio. i Q3 19/20. Samme finansielle post var DKK 2,5 mio. for regnskabsårets første ni måneder mod et underskud på DKK 0,4 mio. i samme periode 19/20. 

Forventningerne til regnskabsåret 20/21 opjusteres
De solide fremgangstal og løftet i rentabiliteten for regnskabsårets første ni måneder får selskabet til at hæve forventningerne til det fulde regnskabsår. Omsætningen forventes nu at lande på mellem 50 og 52 millioner kroner mod tidligere mellem 47 og 50 millioner kroner. Resultatet før skat var tidligere estimeret til 4-5 millioner kroner. Det tal er nu opjusteret til 5,5-6 millioner kroner.  

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsrapporten:
”Coronapandemien har givet store udfordringer for langt de fleste virksomheder – både i Danmark og på den globale scene. Når vi ser på vores regnskabstal, er jeg især glad for de store fremgange, vi har set på antal udlejninger, antal trailere og på omsætningen.  

Det har været et fantastisk år indtil nu, og vores mange og dygtige medarbejdere har virkelig ydet en imponerende indsats. Det betyder, at vi nu kan opjustere forventningerne, hvilket er yderst tilfredsstillende.   

Foruden de finansielle opjusteringer vil vi i den kommende tid sætte spot på det tyske marked. Vi har ansat Ralf Stolz som ny country manager på det tyske marked, og vi har derfor nu for alvor sat gang i bestræbelserne på også at udbrede Freetrailers succesfulde koncept i Tyskland.”

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO

E-mail: [email protected]

Telefon: +45 40 90 17 85

 

6. Maj 2021: Freetrailer Group A/S og Europris indleder nyt spændende partnerskab

Freetrailer Group og den norske lavprisdagligvarekæde Europris indleder et nyt samarbejde, som betyder at Freetrailers service bliver stillet til rådighed for kædens mere 260 varehuse.

Freetrailer Group har indgået en ny samarbejdsaftale med den børsnoterede dagligvarekæde Europris, om at stille Freetrailer konceptet til rådighed for kædens kunder. I første omgang bliver det varehusene i Stoa, Sørlandparken, Vågsby og Fredrikstad, hvor også kæden hovedkontor ligger, som kommer til at tilbyde gratis trailere til deres kunder, hvorefter der vil blive kigget på at rulle selvbetjeningskonceptet ud til yderligere varehuse.

Hos Europris har vi et brændende ønske om at drive vores butikker enkelt og ligetil, hvilket vi tror på kommer vores mange kunder til gode, og med samarbejdet med Freetrailer kan vi tilbyde vores mange kunder en ekstra service i form af lån af en gratis selvbetjent trailer. Samtidig fungerer trailerne perfekt som rullende reklamesøjler i lokalområderne”, siger Jon Boye Borgersen, VP Commercial hos Europris.

Philip Filipsen, CEO, Freetrailer glæder sig over det nye samarbejde, som passer perfekt ind i Freetrailers udbredelse på det norske marked.

Jeg er glad og stolt over den nye samarbejdsaftale med Europris, som både kan være med til at markedsføre Europris i lokalområde og samtidigt give Europris kunder en 100% selvbetjent transportløsning. Der er her tale om en varehuskæde med et meget stærkt brand og en stor udbredelse på det norske marked, som vi kan tilføre vores forretning i Norge, så vi ser meget frem til at udbrede Freetrailer konceptet på det norske marked sammen med Europris,” udtaler Philip Filipsen.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO

E-mail: [email protected]

Telefon: +45 40 90 17 85

 

28. April 2021: Freetrailer Group A/S ansætter Country Manager i Tyskland

Freetrailer Group sætter fuld fokus på væksten i Tyskland og ansætter pr. 1. Maj 2021 selskabets tyske Country Manager til at stå for udrulningen.

Nu skal de tyske forbrugere for alvor lære Freetrailers deleøkonomiske koncept at kende. Freetrailer etablerede sig allerede i efteråret 2020 på det tyske marked sammen med IKEA i Karlsruhe, men har som følge at Corona situationen i Tyskland valgt at holde lidt igen med yderligere udrulning. På trods af Corona situationen har Freetrailer konceptet været en stor succes i Karlsruhe, og selv om Corona stadigt plager Tyskland med fortsatte nedlukninger, sætter Freetrailer nu ekstra fokus på bearbejdning af det tyske marked med ansættelsen af Ralf Stolz som tysk Country Manager med placering i Frankfurt.   

Ralf Stolz kommer fra en karriere som Managing og Sales director for en række europæiske og skandinaviske selskaber.

”Allerede ved første introduktion til Freetrailers deleøkonomiske koncept blev min opmærksomhed og nysgerrighed vagt, og jeg er sikker på at konceptet vil vinde indpas også på det tyske marked, som det er sket i Skandinavien. Jeg glæder mig meget til at starte denne rejse sammen med det øvrige Freetrailer team, og ser frem til at komme i gang med at udnytte det kæmpe potentiale, der ligger foran os i Tyskland,” siger Ralf Stolz, Country Manager Freetrailer Tyskland.

Philip Filipsen, Group CEO for Freetrailer Group glæder sig over at etableringen på det tyske marked, med ansættelse af Ralf Stolz, nu for alvor er sat i gang, og ser frem mod udrulningen af Freetrailer konceptet på det tyske marked.

”Vi har nu igennem mange år vist at Freetrailers deleøkonomiske koncept har været en succes på de Skandinaviske markeder til glæde for os selv, vores partnere og brugere. Vi har haft en fantastisk fremgang i Skandinavien og jeg er overbevist om, at vi sammen med Ralf kan overføre den succes og erfaring, vi har fra disse markeder til det tyske,” siger Philip Filipsen.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO

E-mail: [email protected]

Telefon: +45 40 90 17 85

 

23. April 2021: Freetrailer Group A/S melder om rekordmange udlejninger

Freetrailer Group rundede med udgangen af marts måned flere end 550.000 udlejninger over de seneste 12 måneder. Det sker allerede inden højsæsonen for 2021, og det giver gode udsigter for regnskabsårets mål, som lyder på en halv million udlejninger.

For regnskabsårets første 9 måneder kan Freetrailer melde om mere end 430.000 udlejninger. Det er med den opgørelse svært at forestille sig, at Freetrailer ikke også, når regnskabsåret er slut den 30. juni 2021, ligger på den pæne side af 550.000 udlejninger.

Det er nogle bundsolide udlejningstal, som ligger til den pæne side over vores forventninger. At vi allerede inden sommeren kommer i gang, kan fremskrive et temmelig markant opjusteret udlejningstal for regnskabsåret og dertil kan rapportere om konsekvent øgede udlejningstal gennem hele året, er en klar grund til stolthed. Det fortæller os, at vi som virksomhed har været i stand til at skabe den helt rigtige deleøkonomiske platform, som både skaber værdi for os såvel som for vores partnere og brugere,” udtaler Group CEO Philip Filipsen.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO

E-mail: [email protected]

Telefon: +45 40 90 17 85

 

16. April 2021: Nyt norsk partnerskab: Freetrailer Group A/S og Second Space indleder et nyt samarbejde

Freetrailer Group indleder et nyt samarbejde med den nye, norske lager-kæde Second Space om 15 trailere fordelt på kædens 5 lokationer i Oslo og Tromsø. Hver lokation vil starte med tre trailere.

“Vi har glædet os til at åbne vores lagerhoteller, og vi er glade for at have Freetrailer med på rejsen. Samarbejdet gør, at vi kan tilbyde vores kunder en ekstra service i tillæg til vores egne opbevaringsrum, når de har brug for ekstra plads i hjemmet. Samtidig fungerer trailerne perfekt som rullende reklamesøjler i lokalområderne, og Freetrailer-samarbejdet kommer derfor til at spille en stor rolle i arbejdet med at øge kendskabet til Second Space. Det er vigtigt for os som ny virksomhed, og vi har store forventninger til samarbejdet”, siger Isak Larsson, CEO i Second Space.

Philip Filipsen, CEO, Freetrailer glæder sig også til at byde Second Space velkommen som partner hos Freetrailer:

“Jeg er meget glad for, at Second Space har valgt at samarbejde med Freetrailer fra første åbningsdag. Second Space giver med samarbejdet med Freetrailer deres kunder mulighed for transport til og fra deres opbevaringsrum. Second Space-lagrene i Oslo er placeret på lokationer, hvor vi oplever høj efterspørgsel efter vores service, og samarbejdet er derfor med til at forbedre vores tilbud i disse områder. Second Space er Freetrailers første partner i Nordnorge, og jeg er derfor glad og stolt over, at vi nu også kan tilbyde vores service i Tromsø. Partnerskabet er samtidig med til at udbedre kendskabet til Second Space i både Tromsø og Oslo, og vi er derfor meget glade for det nye samarbejde,” udtaler Philip Filipsen.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO

E-mail: [email protected]

Telefon: +45 40 90 17 85

 

14. April 2021: Freetrailer Group A/S og ILVA A/S indgår vigtigt partnerskab

Freetrailer Group og den landsdækkende møbelhuskæde ILVA indgår nyt partnerskab, hvor 19 af indretningskædens 42 lokationer bliver udstyret med nye gratistrailere fra Freetrailer.

Danske forbrugere kan allerede fra sommeren 2021 booke og afhente trailerne ved 19 nye lokationer, når det nye partnerskab mellem Freetrailer Group og ILVA A/S er kørt på plads. I alt 57 nye trailere bliver tilgængelige ved 19 ILVA-lokationer, fordelt over hele landet fra Frederikshavn i nord til Falster i syd.

For den Lars Larsen GROUP ejede møbelhuskæde kommer aftalen til at betyde, at deres kunder endnu lettere kan handle og hente varer hjem.

”Hos ILVA sætter vi altid kvalitet, service og rådgivning først, og med et nyt partnerskab med Freetrailer kommer vi til at sætte en tyk streg under service. Aftalen gør det endnu lettere for vores kunder at handle hos os og kunne tage varerne med hjem samme dag. Freetrailer-konceptet er gennemprøvet, og fordi det bygger på app-baseret selvbetjening, er det let for forbrugerne selv at booke, hente og aflevere trailerne, lige når det passer dem. Med den nye aftale ser vi frem til at gøre hverdagen lidt lettere for vores kunder i samarbejde med Freetrailer,” siger René Flemming, salgs- og marketingdirektør hos ILVA.

Thomas Munksgaard, Country Manager i Freetrailer Danmark glæder sig over det nye samarbejde med ILVA, som er en spændende partner med mange lokationer over hele landet:

”Vi har efterhånden mange års erfaring med trailerudlejning, men det er stadig lige spændende, når vi skal indgå i nye samarbejder. ILVA er en fantastisk ny partner, hvor vi kan forvente, at brugerne køber stort ind og har et tilhørende stort transportbehov. Derfor giver det mening, at vi er til stede der, og vi glæder os til at rulle konceptet – og trailerne – ud sammen med ILVA,” siger Thomas Munksgaard.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO

E-mail: [email protected]

Telefon: +45 40 90 17 85

 

30. Marts 2021: Freetrailer Group A/S og Føtex udvider samarbejdet

Freetrailer Group og dagligvarekæden Føtex udvider det samarbejde, der blev indgået i december måned 2020, og Freetrailers service vil fremover være at finde i 18 Føtex varehuse.

Partnerskabet mellem Føtex og Freetrailer blev indgået i december måned 2020 med en test ved Føtex varehusene i Haderslev og Fredericia. Samarbejdet har allerede nu vist sig at være en stor succes, og parterne er blevet enige om at udvide samarbejde med yderligere 48 trailere på 16 nye lokationer. Næsten alle de nye Føtex varehuse der kommer til at tilbyde Freetrailers service ligger i Jylland og på Fyn, mens Føtex i Ringsted og Nykøbing Falster indtil videre vil være ene om at tilbyde servicen på Sjælland.

Philip Filipsen, Group CEO i Freetrailer glæder sig over udvidelsen af samarbejdet med Føtex, der passer perfekt ind i planerne om yderligere udbredelsen af Freetrailer i Danmark.

”Det er meget glædeligt, at samarbejdet med Føtex efter blot 3 måneder har vist sig at være så stor en succes, at Føtex har besluttet at udvide samarbejdet med os. At få så god en start på et samarbejde med en partner som Føtex betyder meget for os, og vi er meget stolte over den anerkendelse, der ligger i dette,” udtaler Philip Filipsen

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO 

E-mail: [email protected]

Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform.

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 3,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service.

Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Fakta:

+60 samarbejdspartnere

+350 afhentningssteder

+1.800 trailere

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018.

Ticker code: FREETR

11. Marts 2021: Freetrailer Group A/S og Silvan A/S forlænger partnerskabet

Freetrailer Group og byggemarkedskæden Silvan forlænger samarbejdet og udskifter samtidig alle byggemarkedets 412 trailere med nye vogne i en nytænkt indpakning.

Partnerskabet mellem Silvan og Freetrailer strækker sig tilbage til 2009, hvor den første aftale om at stille Freetrailers trailerkoncept til rådighed for Silvans gør-det-selv-kunder blev indgået. Dengang omfattede aftalen 213 trailere. Samarbejdet har løbende udviklet sig og i dag omfatter aftalen 412 trailere fordelt blandt Silvans 42 byggemarkeder rundt omkring i hele Danmark. Udlejningsraten og det positive feedback fra kunderne viser den stærke opfattelse af dette tilbud og at samarbejdet har været en succes.

”I Silvan har vi altid haft en ambition om at være det absolut mest serviceorienterede gør-det-selvbyggemarked både før, under og efter besøget i alle vores butikker. Freetrailers trailerkoncept har i mange år været en vigtig brik for at nå dette mål, idet vi med deres service kan tilbyde og sikre vores kunder gør-det-selv-hjælp, når varerne skal bringes hjem – eller til et hvilket som helst andet transportbehov. Samtidigt har vi sat stor pris på, at Freetrailer hele tiden udvikler sig. Både i sortimentet af transportløsninger, såvel som senest med deres selvbetjeningsløsning der med app og Freelock sætter kunden i stand til at betjene sig selv. Det strømliner processen for kunden og betyder samtidig, at vores medarbejdere kan koncentrere sig om råd og vejledning til kundernes gør-det-selv-projekter. Dette er også grunden til at vi fortsat har stor interesse i løbende at udvikle samarbejdet med Freetrailer og senere i år har planer om at udvide antallet af trailere i vores butikker. ” siger Trine Bredow, Team Lead – Commercial Excellence hos Silvan.

Thomas Munksgaard, Country Manager i Freetrailer Danmark glæder sig over forlængelsen af samarbejdet med Silvan, som er en vigtig partner for Freetrailer:

”Vi ser det som en stor anerkendelse af vores koncept, at Silvan og Freetrailer nu gennem 11 år har haft et stærkt parløb omkring landsdækkende udlejning af trailere. Silvan er en meget vigtig partner for os, både i kraft af de 412 trailere fordelt over hele Danmark, og som sparringspartner på udviklingen af vores koncept. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet, og til at servicere og udvikle vores koncept i gensidigt godt partnerskab med Silvan,” siger Thomas Munksgaard.

Silvan er en førende dansk ‘gør-det-selv’ detailkæde med den højeste brandbevidsthed i sektoren. Silvans butikker er placeret over det meste af landet i og omkring de større byer og tilbyder både klassiske gør-det-selv-produkter såsom byggematerialer og haveartikler såvel som produkter til forbedring af hjemmet. I alt forhandler Silvan mere end 150 mærker med særligt fokus på bæredygtighed.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO

E-mail: [email protected]

Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 3,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service. Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Fakta:

+60 samarbejdspartnere

+350 afhentningssteder

+1.800 trailere

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018.

Ticker code: FREETR

25. Februar 2021: Freetrailer Group A/S Kvartalsrapport for Q2 20/21
Freetrailer fortsætter fremgangen i Q2 20/21 med en udlejningsvækst på 37% og en vækst i omsætningen på 26%. Samlet set steg omsætningen i H1 20/21 med 19%, og fremgangen i halvårsresultatet før skat blev på DKK 1,9 mio. til et overskud på DKK 2,5 mio., mens væksten i udlejningerne steg med 29% i 1. halvår.

Freetrailer Group A/S aflægger kvartalsrapport Q2 for koncernen for regnskabsperioden 01-10-2020 – 31-12-2020.

Q2 KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK(01. oktober 2020 – 31. december 2020)
(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

Nettoomsætning 11.652,9 (9.271,6)
EBITDA 597,0 (-114,7)
Resultat før skat 350,9 (-518,5)
Egenkapital 14.929,1 (11.693,8)
EPS (Earnings Per Share) 0,03 (-0,04)
Egenkapitalandel 62% (63%)

1.HALVÅR KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK(01. juli 2020 – 31. december 2020)
(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

Nettoomsætning 24.319,0 (20.467,8)
EBITDA 3.207,4 (1.486,5)
Resultat før skat 2.501,4 (618,3)
Egenkapital 14.929,1 (11.693,8)
EPS (Earnings Per Share) 0,22 (0,05)
Egenkapitalandel 62% (63%)

Udlejningsvæksten
i Q2 20/21 blev på 37% sammenlignet med Q2 19/20. Samlet set for H1 20/21 steg antallet af udlejninger fra 208.368 til 269.047 svarende til en fremgang på 29%.

Omsætningen
i Q2 20/21 udgjorde DKK 11,7 mio., svarende til en vækst på 26% i forhold til samme periode sidste år. Halvårsomsætningen steg med 19% til DKK 24,3 mio. mod DKK 20,5 mio. i H1 19/20.

Driftsresultatet (EBITDA)
for H1 20/21 er opgjort til DKK 3,2 mio. mod DKK 1,5 mio. for samme periode sidste år. Driftsresultatet for Q2 20/21 udgør DKK 0,6 mio. mod DKK -0,1 mio. i Q2 19/20

Resultatet før skat
blev i halvåret på DKK 2,5 mio. mod et overskud på DKK 0,6 mio. i samme periode sidste år, svarende til en resultatforbedring på DKK 1,9 mio. Resultat før skat for Q2 udgør DKK 0,4 mio. mod DKK -0,5 mio. i Q2 19/20.

Forventningerne til regnskabsåret 20/21 fastholdes
Omsætningen i første halvår 20/21 på DKK 24,3 mio. og resultatet før skat på DKK 2,5 mio. lever mere end op til vores halvårsforventninger, men med den nuværende Corona-usikkerhed vælger vi at fastholde vores forventninger til helåret 20/21 med en omsætning i niveauet DKK 47-50 mio. og et resultat før skat på DKK 4-5 mio.

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsresultatet:
” Freetrailers forretning fortsætter med at vækste, og jeg er meget stolt af de resultater, vi har opnået i 2. kvartal 20/21 og i særdeleshed for 1. halvår 20/21 som helhed. Freetrailer-konceptet vinder fortsat frem, og vi oplever en markant stigning i interessen for vores forretning hos såvel partnere, kunder og investorer.

Væksten i antallet af udlejninger på 29% for første halvår taler sit tydelige sprog, og den større aktivitet afspejler sig i bundlinjeresultaterne med et resultat før skat på DKK 2,5 mio., hvilket er en forbedring på DKK 1,9 mio. i forhold til sidste år.

Hertil kommer at vi står foran de traditionelt stærke sommerkvartaler; det går rigtigt godt på vores etablerede markeder i Skandinavien, og samtidigt har vi netop etableret os på det tyske marked, som vi venter os meget af.”

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform.

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 3,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service.

Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Fakta:
+50 samarbejdspartnere
+300 afhentningssteder
+1700 trailere

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018.
Ticker code: FREETR

11. December 2020: Freetrailer Group A/S og Føtex indleder nyt samarbejde

Freetrailer Group og dagligvarekæden Føtex indleder et nyt samarbejde, som betyder at Freetrailers service bliver stillet til rådighed i et udvalg af kædens mere end 100 varehuse.

Freetrailer Group har indgået en ny samarbejdsaftale med den succesfulde dagligvarekæde Føtex, om at stille Freetrailer konceptet til rådighed for kædens kunder. I første omgang bliver det varehusene i Haderslev og Fredericia, som kommer til at tilbyde gratis trailere til deres kunder, hvorefter der vil blive kigget på at rulle selvbetjeningskonceptet ud til yderligere varehuse.

Philip Filipsen, Group CEO i Freetrailer glæder sig over det nye samarbejde, som passer perfekt ind i Freetailers udbredelse.

”Jeg er både glad og stolt over det indgåede samarbejde med Føtex, som er med til at markedsføre Føtex i lokalområdet og give Føtex’ kunder en 100% selvbetjent transportløsning. Vi taler her om et fantastisk varehus og et meget stærkt brand, som vi kan tilføje til vores forretning. Blandt Føtex’s mere end 100 lokationer i Danmark er der flere af stederne, hvor Freetrailer ikke er repræsenteret i dag, så nu får vi en endnu bedre Freetrailer-dækning i Danmark,” udtaler Philip Filipsen.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform.

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 3,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service.

Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Fakta:
+50 samarbejdspartnere
+300 afhentningssteder
+1700 trailere

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018.
Ticker code: FREETR

10. December 2020: Freetrailer Group A/S udvider aktiekapitalen med nominelt DKK 37.500

Gemstone Capital A/S udnytter 50.000 af sine i alt 93.381 Warrants i Freetrailer Group A/S og modtager 50.000 aktier med en nominel værdi på 37.500.

Gemstone Capital A/S som bistod Freetrailer Group A/S i forbindelse med selskabets børsnotering i sommeren 2018, har udnyttet sin ret i selskabets vedtægter til at modtage 93.381 warrants i selskabet, heraf har Gemstone Capital besluttet at udnytte sin fortegningsret, der følger af disse warrants til at få udstedt 50.000 nye aktier i Freetrailer Group A/S med en nominel værdi på DKK 37.500. Tegningskursen for de 50.000 aktier er på 4,5, og den samlede købspris er således 225.000.

Selskabskapitalen udgør herefter DKK 6.936.878,25 med et samlet antal aktier på 9.248.171
For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform.

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 3,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service.

Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Fakta:
+50 samarbejdspartnere
+300 afhentningssteder
+1700 trailere

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018.
Ticker code: FREETR

26. November 2020: Freetrailer Group A/S kvartalsrapport Q1 20/21
Freetrailer sætter endnu engang rekord i Q1 20/21. Kvartalsomsætningen steg med 13% til DKK 12,7 Mio., EBITDA steg med 63% til DKK 2,6 mio. mens resultatet før skat steg med hele 90% til DKK 2,2 mio. Antallet af udlejninger steg med 23% i Q1 20/21 sammenlignet med samme periode sidste år.

Freetrailer Group A/S aflægger kvartalsrapport Q1 for koncernen for regnskabsperioden 01-07-2020 – 30-09-2020. Q1 KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2020 – 30. september 2020)
(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

• Nettoomsætning 12.666,1 (11.196,2)
• EBITDA 2.610,0 (1.601,2)
• Resultat før skat 2.150,5 (1.136,8)
• Egenkapital 14.353,2 (12.118,9)
• EPS (Earnings Per Share) 0,18 (0,10)
• Egenkapitalandel 61% (63%)

Udlejningsvæksten stiger igen med mere end 20%. Antallet af udlejninger steg fra 112.746 i Q1 19/20 til 138.853 i Q1 20/21, svarende til 23%, og det er således andet år i træk, at udlejningsantallet stiger med mere end 20% i Q1.

Omsætningen i Q1 20/21 udgør DKK 12,7 mio., svarende til en vækst på 13,1% i forhold til samme periode sidste år.

Driftsresultatet (EBITDA) for Q1 20/21 udgør DKK 2,6 mio. mod DKK 1,6 mio. i Q1 19/20, hvilket er en fremgang på 63%

Resultatet før skat for Q1 20/21 udgør DKK 2,2 mio. mod DKK 1,1 mio. i Q1 19/20. Dette er en forbedring af resultatet på 90%.

Forventningerne til regnskabsåret 20/21 er intakte
Vi fastholder forventningerne til regnskabsåret 20/21 om en omsætning i størrelsesordenen DKK 47-50 mio. og et resultat før skat på DKK 4-5 mio.

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsresultatet:
”Der tegner sig et solidt billede af stigende interesse for Freetrailer-konceptet, og det gælder både på vores etablerede og nye markeder. Det viser sig også tydeligt i tallene for Q1 20/21 med en flot fremgang på både top- og bundlinje. Det er særligt glædeligt, at vi samtidigt med den flotte vækst i forretninger har formået at løfte vores resultat før skat med 90% til knap DKK 2,2 mio. mod godt DKK 1,1 mio. sidste år. Vi vil blive ved med at arbejde på at løfte rentabiliteten i indtjeningen, men er godt tilfreds med en overskudsgrad før skat på 17% i Q1 19/20.”

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Philip Filipsen, CEO E-mail: [email protected] Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. I samarbejde med selskabets partnere bl.a. IKEA, ICA, 24Storage og Silvan stilles transportløsningen til rådighed for partneres kunder i Skandinavien.
Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 3,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service.
Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Fakta:
+50 samarbejdspartnere
+300 afhentningssteder
+1700 trailere

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018.
Ticker code: FREETR

For pressemateriale kontakt venligst:

Sara Lyngsøe, Chief Marketing Officer
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 10 15 57 

12. November 2020: Fog og Freetrailer udvider samarbejdet efter succesfuld testperiode

Efter en succesfuld testperiode med flere udlejninger end forventet udvider Johannes Fog og Freetrailer samarbejdet til Fog’s byggecentrene i Helsinge og Vordingborg, for at imødekomme efterspørgslen fra borgere og kunder.

Nu kan borgere i Helsinge og Vordingborg låne gratis trailere hos Johannes Fog. Efter en succesfuld test af Freetrailer konceptet i Hørsholm er man ikke i tvivl. Resultatet af testperioden med gratis trailere til kunder og borgere, har i de sidste to måneder oversteget alle forventninger til antal udlejninger og gode kundeoplevelser. Johannes Fog og Freetrailer udvider derfor samarbejdet hos Fogs byggecentre i Helsinge og Vordingborg. 

Johannes Fog har med ni trælast- og byggecentre, en ledende position indenfor trælast-branchen, hvoraf de otte er placeret i Storkøbenhavn og Nordsjælland, mens det sidste ligger i Vordingborg. 

”Vi har været meget glade for at tilbyde Freetrailer’s trailerkoncept til vores kunder i Hørsholm, og det har fungeret godt. De fleste har en gang imellem brug for en trailer, og vores kunder sætter pris på at kunne transportere varerne selv. I Fog ønsker vi at give vores kunder de bedste løsninger, og Freetrailer er derfor et godt supplement til vores forretning”, siger Michael Weiss, indkøbschef hos Fog. 

Philip Filipsen, Group CEO i Freetrailer glæder sig også over udvidelsen af samarbejdet: 

“Samarbejdet om trailerudlejning hos Johannes Fog i Hørsholm er gået over al forventning. Jeg er meget glad for at Freetrailer styrker samarbejdet med Johannes Fog med tilbud om trailere hos to nye byggemarkeder. Freetrailer er i dag ikke repræsenteret i Helsinge og Vordingborg, så det er glædeligt, at Freetrailer nu også kan tilbyde vores trailere i disse områder”, siger Philip Filipsen. 

For pressemateriale kontakt venligst: 

Sara Lyngsøe, Chief Marketing Officer
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 10 15 57 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform.  

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 3,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service. 

Fakta:  

+50 samarbejdspartnere 

+300 afhentningssteder 

+1600 trailere 

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret  Spotlight Stock Market i 2018. 

Ticker code: FREETR 

23 Oktober 2020: Ny storaktionær i Freetrailer Group A/S

Axxion S.A har netop meddelt, at de på vegne af deres underliggende fonde, har erhvervet 500.000 aktier i Freetrailer Group A/S, svarende til 5,4% af aktiekapitalen. Den samlede værdi af transaktionen er opgjort til 5,5 mio. kr., og sælgeren er Ambjørner Holding ApS, ejet af Freetrailer stifteren Aksel Blomgren Ambjørner. Investeringen i Freetrailer er initieret af Discover Capital GmbH.  

Hos Discover Capital leder vi altid efter aktier, som vi vurderer, har et betydeligt vækstpotentiale på den lange bane og således også et betydeligt afkastpotentialeFreetrailers skalerbare forretningsmodel og fortsatte ekspansionsmuligheder matcher de investeringskriterier, vi anvender til at identificere en spændende value case, udtaler Tobias Kastenhuber, Aktieanalytiker hos Discover Capital.  

Philip Filipsen, Group CEO i Freetrailer glæder sig over den ny aktionær. 

Vi byder Axxion S.A velkommen i Freetrailers ejerkreds og ser frem til at fortsætte den konstruktive dialog med både Axxion S.A og Discover Capital GmbH. Vi har netop annonceret vores begyndende aktiviteter på det tyske marked, så det er utrolig positivt, at vi nu også er kommet på radaren i det tyske investormiljø og får en matchende international ejerstruktur,” siger Philip Filipsen     

For mere information om Axxionwww.axxion.lu 

For mere information om Discover Capital GmbH: https://www.discover-capital.de/ 

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst: 

Philip Filipsen, CEO 
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform.  

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 3,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service. 

Fakta:  

+50 samarbejdspartnere 

+300 afhentningssteder 

+1600 trailere 

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret  Spotlight Stock Market i 2018. 

Ticker code: FREETR 

Find samtlige af Freetrailers pressemeddelelser på Spotlight Stock Market.

Seneste finansielle rapporter

Årsrapport
2020/2021

» Se/Hent PDF

Kvartalsrapport
2020/2021 – Q4

» Se/Hent PDF

Kvartalsrapport
2020/2021 – Q3

» Se/Hent PDF

Kvartalsrapport
2020/2021 – Q2

» Se/Hent PDF

Kvartalsrapport
2020/2021 – Q1

» Se/Hent PDF

Årsrapport
2019/2020

» Se/Hent PDF

Helårsrapport
2019/2020 – Q4

» Se/Hent PDF

Kvartalsrapport
2019/2020 – Q3

» Se/Hent PDF

Halvårsrapport
2019/2020 – Q2

» Se/Hent PDF

Kvartalsrapport
2019/2020 – Q1

 » Se/Hent PDF

En stærk kerneforretning med et skalerbart koncept 

Freetrailer er en teknologivirksomhed, som hver dag udlejer mere end 2.100 trailere i tæt samarbejde med virksomhedens +70 partnere i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland.

Freetrailer har til dags dato 3,5 mio. udlån og årligt har 600.000 kunder lånt en Freetrailer. Siden opstarten i 2004, har virksomheden bestræbet sig på, at opbygge en deleøkonomisk virksomhed med et teknologisk afsæt i takt med den digitale udvikling. Regnskabsåret 18/19 viste en omsætning på DKK 35 mio. og Q1 19/20 rapporterede om en fortsat positiv udvikling med en omsætningsstigning på 22% til DKK 11,2 mio. mod DKK 9,2 mio. i samme periode året før.

Freetrailers forventninger for regnskabsåret 2021/2022 estimeres til en omsætning i størrelsesordenen DKK 80 mio.

Skal du med på den videre rejse?

Udvalgte nøgletal

4 Lande

+70 partnere

+2 100 trailere

+450 pick up points

3,5 mio. udlån
til dato

600.000 udlejninger
pr. år

40 mio. DKK
i omsætning

400.000 app downloads

Freetrailer konceptet

Freetrailer har siden stiftelsen i 2004 formået kontinuerligt at vækste til den solide forretning, vi er i dag. Se Freetrailers case nedenfor og hør mere om, hvorfor Freetrailer er en god investering.

Bestyrelsen

 

Mikael Bartroff

Bestyrelsesformand

Tidl. CFO / Inter IKEA Systems B.V. Lang international erfaring som topleder i IKEA. Mikael er ekspert i vækst og skalering af forretningskoncepter international

Martin Lavesen

Bestyrelsesmedlem & Managing Partner DLA Piper Denmark

Martin har erfaring med ledelse i DLA Piper Denmark og ud over sin rolle rådgiver han om intellektuel ejendomsret og aftaleret.

Dan Takiar Petersen

Bestyrelsesmedlem & Co-Owner / Chief Security Officer, Nuura

Dan bidrager med international salgserfaring og har tidligere været Managing Director for Gubi Inc. i Nordamerika og chef internationale salg i Muuto.

Allan Sønderskov Darré

Bestyrelsesmedlem & Founder, Freetrailer

Allan har en baggrund inden for logistik & distribution, salg & marketing samt IT. Iværksætter med success – etableret og solgt Preform Kommunikation A/S og internetbureauet Grapenet

Management

 

Philip Filipsen

Group CEO, Freetrailer

Philip har de seneste 20 år arbejdet med økonomistyring, koncernrapportering og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder i ind- og udland. Philip er uddannet i finansiering og har flere års erfaring som investeringsdirektør i forsikrings- og bankverdenen.

Kontaktinformation
Investor Relations

Philip Filipsen, CEO
Tlf.: +45 40 90 17 85

Udvalgte nyheder

Fremgang i deleøkonomi giver stor vækst hos Freetrailer
Freetrailer åbner kontor i Hamborg: "Tyskland et naturligt springbræt"

Den danske virksomhed Freetrailer, som tilbyder gratis trailerudlån hos partnere som IKEA og Silvan, oplever stigende interesse syd for grænsen og har derfor besluttet at etablere kontor i Hamborg.

Det sker efter et nyligt indgået samarbejde med den tyske teknologivirksomhed Nüwiel, og efter at Freetrailer har oplevet stor interesse for selskabets E-trailer, som er en eldreven transportløsning til cyklende eller gående.

Det fremgår af en meddelelse fra Freetrailer fredag.

Kontoret i Hamborg, som åbner i oktober, får samme adresse som partneren Nüweil, og i takt med den stigende omsætning på kerneforretningen og samarbejdet med Nüwiel vil selskabet påbegynde næste skridt af sin todelte vækststrategi.

Strategien har fokus på landeekspansion samt på fortsat fremdrift på de eksisterende markeder i Skandinavien, fremhæver selskabet, som ser et stort potentiale i Tyskland.

– Tyskland bliver samtidig et naturligt springbræt til vores videre indtræden på det europæiske marked, siger administrerende direktør hos Freetrailer, Allan Sønderskov Darré, i meddelelsen.

Freetrailer er noteret på Spotlight Stock Market.

/ritzau/FINANS

https://www.euroinvestor.dk/nyheder/freetrailer-aabner-kontor-i-hamborg-tyskland-et-naturligt-springbraet 

Populær opfindelse er kommet til Danmark: Nu kan du tage sofaen med på cykeltur

En tysk populær gå- og cykeltrailer er nu kommet til Danmark.

Tyske rumfartsingeniører har opfundet en elektrisk cykeltrailer, som gør det lettere at transportere store tunge genstande. Nu er traileren kommet til København.

Bag står det børsnoterede selskab Freetrailer, som siden 2004 har udlejet gratis trailere til danskerne i kæder som Ikea, Bilka og Silvan.

https://www.berlingske.dk/virksomheder/populaer-opfindelse-er-kommet-til-danmark-nu-kan-du-tage-sofaen-med