Vi oplever pt. tekniske problemer med vores betalingsløsning og arbejder på det! Tak for tålmodigheden.

Freetrailer Group A/S generalforsamling

Forskellige Freetrailer partnere

Referat fra ordinær generalforsamling

Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Freetrailer Group A/S, CVR nr. 28 89 19 38, på selskabets hjemsted.

Til stede var aktionærer, der tilsammen repræsenterede 53,38% af selskabets samlede aktiekapital på nominelt kr. 6.936.878,25, der er fordelt på 9.249.171 aktier a kr. 0,75.

Hele bestyrelsen i Freetrailer Group A/S med udtagelse af bestyrelsesformanden, der var forhindret, var til stede på den ordinære generalforsamling.

Den adm. direktør i Freetrailer Group A/S var til stede.

For generalforsamlingen var der fastsat følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
  5. Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til udstedelse af warrants
  6. Forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsens medlemmer
  7. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter
  8. Valg af bestyrelse
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Gennemgang af dagsorden

Ad 1:   Valg af dirigent

Som dirigent valgtes advokat Nicolai Jung, der konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i forhold til de på dagsordenen optagne emner.

Ad 2:   Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen aflagde beretning for selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 3:   Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Selskabets adm. direktør Philip Filipsen gennemgik hovedtallene i selskabets årsrapport for 2020/2021, der blev fremlagt til godkendelse.

Selskabets årsrapport for 2020/2021 blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 4:   Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Bestyrelsens forslag vedrørende disponering af resultatet i overensstemmelse med den godkendte årsrapport blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 5:   Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at udstede warrants

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til udstedelse af warrants blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 6:   Forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsen

Bestyrelsens forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsen blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 7:   Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter

Bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af selskabets vedtægter i § 9, første afsnit, så bestyrelsen selv konstituerer sig selv, herunder mht. valg af formand.

Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter som anført ovenfor blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

Valg af poster

Ad 6:   Valg af bestyrelse

Bestyrelsens medlemmer fratrådte i overensstemmelse med selskabets vedtægter på den ordinære generalforsamling.

Allan Sønderskov Darré og Martin Lavesen meddelt, at de var villige til at modtage genvalg.

Bestyrelsen fremsatte forslag om, at Gitte Uldall, Anders Birk og Nicolai Frisch blev valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen fremsatte som følge heraf forslag om, at antallet af bestyrelsesmedlemmer blev udvidet til fem medlemmer.

Bestyrelsens forslag om, at antallet af bestyrelsesmedlemmer blev udvidet til fem medlemmer, blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer af generalforsamlingen.

Forud for valg af medlemmer til bestyrelsen blev der i overensstemmelse med selskabslovens § 120 givet oplysning om de opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

Samtlige de bestyrelseskandidater, der havde valgt at opstille, blev genvalgt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 9:   Valg af revisor

Der blev fremsat forslag om genvalg af Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab som revisor for selskabet.

Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab blev genvalgt som revisor for selskabet enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 10:  Eventuelt

Der var ingen forhold til drøftelse under eventuelt.

Da der ikke forelå yderligere hævedes generalforsamlingen kl. 18.50.

Lignende nyheder

Følg os på sociale medier

Download din Freetrailer app
Download Freetrailer appen QR

Kom i gang med det samme!
Scan QR koden her eller sms “Freetrailer” til 1919 så sender vi dig et link til appen