Intigritetspolicy

Värt att veta om insamling av cookies och vår privatlivspolitik

1. Inledning

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Freetrailer Danmark ApS (”Freetrailer”) rekommenderar dig därför att vara vaksam på vem du ger dina personuppgifter till, och att alltid känna till i vilket syfte personuppgifterna används när du lämnar ut dem till andra.

Insamling och behandling av andras personuppgifter regleras av både EU:s allmänna dataskyddsförordning och nationell svensk lagstiftning. Freetrailer har vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att Freetrailer kan efterleva gällande lagar, så att du kan vara försäkrad om att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt.

I denna integritetspolicy beskriver vi mer utförligt under vilka omständigheter vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har i förhållande till detta, och hur vi skyddar dina personuppgifter. Du är naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om vår behandling av personuppgifter.

2. Personuppgiftsansvarig

När du lämnar ut dina personuppgifter till Freetrailer, kommer Freetrailer att betraktas som personuppgiftsansvarig i förbindelse med behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid kontakta Freetrailer om du har några frågor om eller kommentarer till vår inhämtning och behandling av dina personuppgifter, eller om du vill utöva dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Vi svarar så snart som möjligt.

Våra kontaktuppgifter är följande:

Freetrailer Danmark ApS
Organisationsnummer 27 62 66 61
Gladsaxe Møllevej 67-69
2860 Søborg, Danmark
Tel. +46 010-330 00 09
E-post: info@freetrailer.se

3. Dina rättigheter

När Freetrailer tar emot och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att när som helst kontakta oss för att utöva en eller flera av dina rättigheter. Du kan kontakta oss via vanlig post, e-post eller telefon, eller besöka oss personligen på vår adress som anges nedan. Det krävs bara att du kan identifiera dig på ett behörigt sätt, så att vi kan få en försäkran om att vi inte kommer att behandla dina personuppgifter på grundval av en begäran från en tredje part.

Vi kommer att se till att uppfylla din begäran utan onödigt dröjsmål efter din förfrågan. Om din begäran är mycket komplex och medför en längre handläggningstid kommer vi utan dröjsmål att underrätta dig om de åtgärder vi vidtar baserat på din begäran och hålla dig uppdaterad om handläggningen av din begäran. Under alla omständigheter kommer vi att uppfylla din begäran så fort som möjligt efter att ha tagit emot den. Hanteringen av din begäran om att utöva dina rättigheter är naturligtvis kostnadsfri för dig.

Vår kommunikation med dig i förbindelse med hanteringen av din begäran kommer alltid att vara kortfattad och lättbegriplig. Den kommer i första hand att ske på det sätt du önskar, till exempel genom elektronisk kommunikation (e-post).

När vi behandlar dina personuppgifter har du bland annat följande rättigheter:

Du har rätt att få bekräftat om vi behandlar dina personuppgifter och rätt att få tillgång till en kopia på de personuppgifter som vi måste behandla. Du har också rätt att få information om ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter, vilken typ av uppgifter som vi behandlar samt vilka personuppgiftsbiträden och typer av personuppgiftsbiträden vi lämnar ut dina personuppgifter till, samt information om hur länge vi beräknar att fortsätta lagra och behandla dina personuppgifter. Om vi måste behandla personuppgifter om dig som vi har samlat in från tredje part, har du också rätt att få all information om varifrån uppgifterna kommer.

Du har också rätt att överföra dina personuppgifter direkt till en annan personuppgiftsansvarig, förutsatt att det är tekniskt möjligt.

Om vi måste överföra dina personuppgifter till ett tredje land för att behandla dem, har du också rätt att få information om de nödvändiga garantierna som mottagaren av uppgifterna måste ge beträffande skyddet av dina personuppgifter.

Du har också rätt att få dina personuppgifter rättade. Detta innebär att du kommer att kunna be oss att uppdatera och ändra dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.

Du har också rätt att be oss att ta bort dina personuppgifter så att de inte längre finns kvar i våra system eller förteckningar. Vårt avtal med dig kan innebära att vi lagrar och har rätt att behandla vissa uppgifter om dig. Borttagning av dina personuppgifter kan därför medföra att vi inte längre kan erbjuda dig våra tjänster eller produkter. Detta kommer dock att bero på vilken typ av uppgifter som du begär att vi tar bort. I vissa fall kan det enligt gällande lagar vara vår rättsliga skyldighet att behålla en kopia på dina personuppgifter. Vid dessa tillfällen kommer vi att vara tvungna att behålla en sådan kopia.

Du har också rätt att be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, så att vi till exempel behandlar enbart en del av dina personuppgifter eller endast i vissa syften.

Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till dataskyddsmyndigheten. Den danska dataskyddsmyndigheten har följande kontaktinformation: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, DK-1300 København K, Danmark, dt@datatilsynet.dk, tel: 33 19 32 00, fax 33 19 32 18.

Om vi har lämnat ut dina personuppgifter till tredje part för behandling kommer vi att meddela alla sådana tredje parter om ditt utövande av dina rättigheter, såvida detta inte visar sig vara orimligt svårt att genomföra.

Om vi får kännedom om någon ändring gällande de personuppgifter om dig som vi behandlar, kommer vi att kontakta dig för att få ditt samtycke till att vi uppdaterar dina personuppgifter i enlighet med ändringarna. Vi uppdaterar bara de personuppgifter vi innehar om dig om vi har fått ditt samtycke, eller om tillämplig lag i övrigt tillåter eller tvingar oss att göra en sådan uppdatering. Vi kommer alltid att informera dig om eventuella uppdateringar av de personuppgifter vi innehar om dig.

4. Dina personuppgifter

Freetrailer samlar in och behandlar dina personuppgifter endast i uttryckligen angivna syften. Du blir informerad om dessa syften på ett lättbegripligt, klart och tydligt sätt innan du lämnar dina personuppgifter till oss. De insamlade uppgifterna kommer att användas endast i de angivna syftena, och vi behandlar bara de uppgifter som behövs för att uppfylla dessa syften. På samma sätt behandlar vi dem bara så länge som det är nödvändigt för att uppnå syftena.

Det övergripande syftet för vår insamling och behandling av personuppgifter kommer alltid att vara att möjliggöra och underlätta leveransen till dig av de tjänster eller produkter som du har uttryckt en önskan om att ta emot från oss. De mer specifika syftena för vår insamling och behandling av dina personuppgifter kan vara ett eller flera av följande:

 • Att på din begäran kunna hyra ut eller på annat sätt tillhandahålla ett/en eller flera släp/cyklar till dig.
 • Att kunna tillhandahålla sådana anknutna tjänster som du vidare kan begära.
 • Att kunna optimera våra tjänster till dig.
 • Att kunna skicka relevant information till dig i samband med uthyrningen via mail, telefon och sms.
 • För att skicka nyhetsbrev, erbjudanden, inbjudningar till evenemang från Freetrailer samt frågeformulär för att förbättra Freetrailers service för sina kunder, till dig om du aktivt har samtyckt till detta.
 • De uppgifter som vi kommer att kunna be dig om kan till exempel vara följande:
  • Namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-postadress, kreditkortsinformation, körkortsinformation, bilens registreringsnummer och geolokation.
 • Vi kommer att behandla dina personuppgifter på ett eller flera av följande sätt:
  • Via Freetrailers webbplats
  • Via Freetrailers app
  • Via Freetrailers kiosklösning som är fysiskt placerad hos våra partner
 • Insamlingen av dina personuppgifter kan ske på ett eller flera av följande sätt:
  • Genom att du uppger dem direkt till oss när du kontaktar oss angående våra tjänster och produkter. En sådan kontakt kan ske skriftligen (med vanlig post), elektroniskt (via e-post), digitalt genom inmatning på vår hemsida eller genom våra digitala applikationer (appar/kiosk), telefon eller personligen på vår adress.
  • Genom mottagande av uppgifter från tredje part som du har instruerat att lämna ut dina uppgifter till oss.

Naturligtvis behöver du inte lämna ut dina personuppgifter till oss. Vi kan dock vara underställda krav i gällande lagstiftning om insamling och behandling av vissa typer av personuppgifter från våra kunder. Om du inte vill överföra sådana personuppgifter till oss kommer vi i dessa särskilda fall inte att kunna erbjuda våra tjänster och produkter till dig. Vi hoppas att du förstår att detta beror enbart på att vi måste efterleva gällande lagar.

5. Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Freetrailer behandlar dina personuppgifter endast om vi har nödvändig behörighet till det. Det kan till exempel vara att du har samtyckt till att vi får behandla dina personuppgifter. Det kan också vara så att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal som vi har ingått med dig, eller för att vidta särskilda åtgärder på din begäran innan vi ingår avtalet. Vi kommer till exempel även att kunna behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla de åtaganden vi kan ha enligt gällande lag.

Om vår behandling av dina personuppgifter är samtyckesbaserad kommer vi att be om ditt uttryckliga samtycke till behandlingen innan vi behandlar dina personuppgifter. Du kan återkalla ett givet samtycke när som helst genom att meddela oss om detta, antingen skriftligen till vår angivna adress (inklusive e-postadress) eller muntligen genom att ringa oss på det angivna telefonnumret eller besöka oss på vår fysiska adress. Ett återkallat samtycke kan dock innebära att vi inte längre kan uppfylla de syften som dina personuppgifter samlats in för, och därmed inte längre kan erbjuda dig våra fortsatta tjänster.

6. Insamling av personuppgifter genom besök på våra digitala kanaler (Cookie)

När du har besökt Freetrailers digitala försäljningskanaler kan vi samla in följande uppgifter om dig:

Vilka sidor du har tittat på och när, vilket kallas dina ”elektroniska spår”, vilken webbläsare du använder och vilken IP-adress du har.

Namn, efternamn, adress, telefonnummer, personnummer, e-post, körkortsnummer, bilens registreringsnummer, kreditkortsinformation och geolokation.

Eventuellt även ditt användarnamn för den enhet du använder för att besöka våra digitala kanaler.

Freetrailer samlar in statistiska uppgifter om besökare på vår marknadsföringswebbplats. Det är inte möjligt att känna igen eller identifiera enskilda personer med dessa uppgifter.

De uppgifter som nämns ovan använder vi för att se hur du hittar vår webbplats, och hur du navigerar inne på vår marknadsföringswebbplats.

Ovanstående uppgifter används endast i samband med driften av vår webbplats och för att sammanställa statistik som bland annat kan användas till att förbättra strukturen på vår webbplats. 

7. Känsliga uppgifter

Som utgångspunkt samlar Freetrailer varken in eller behandlar känsliga personuppgifter.

Personuppgifter betraktas som känsliga personuppgifter om de avser:

Ras eller etniskt ursprung,politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, fackföreningstillhörighet, genetiska eller biometriska data, hälsoinformation, eller
sexliv eller sexuell läggning.

Om det är nödvändigt att ta emot och behandla känsliga personuppgifter om dig för att kunna erbjuda dig våra tjänster kommer vi att ta emot och behandla sådana uppgifter endast efter att ha inhämtat ditt uttryckliga samtycke, eller i enlighet med något av de andra enligt tillämpliga lagar specifikt tillåtna skälen till att behandla denna typ av personuppgifter. Snarast möjligt efter mottagandet av känsliga personuppgifter kommer vi dock alltid att inhämta ditt samtycke till vår behandling av dessa. Ditt eventuella samtycke till vår behandling av dina känsliga personuppgifter hänför sig alltid till ett eller flera specifika syften, och dessa kommer du att uppmärksammas om.

8. Användning av personuppgiftsbiträden

Freetrailer kommer att lämna ut dina personuppgifter till tredje part endast för att uppfylla ett avtal som ingåtts med dig. Likaledes kan vissa av dina personuppgifter lämnas ut till tredje part som ett resultat av värdskap för och underhåll av vår webbplats och våra IT-system.

Freetrailer använder endast personuppgiftsbiträden som kan ge tillräckliga garantier för genomförandet av sådana åtgärder som garanterar de berörda personuppgifternas säkerhet och skyddet av dina rättigheter. Personuppgiftsbiträdets behandling av dina personuppgifter för vår räkning kommer endast att ske i enlighet med ett skriftligt biträdesavtal mellan Freetrailer och personuppgiftsbiträdet. Våra personuppgiftsbiträden kommer att vara underlagda relevant sekretessplikt och kommer bara att behandla dina personuppgifter enligt tydliga och dokumenterade instruktioner från oss.

Freetrailer för en löpande dialog med våra personuppgiftsbiträden för att säkerställa en tillräcklig och lämplig säkerhetsnivå i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter, bland annat för att förhindra oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller förlust av dina personuppgifter, samt ändringar eller obehörig åtkomst till dina personuppgifter.

9. Överföring till tredje land

Freetrailer kan komma att använda personuppgiftsbiträden i andra länder för behandling av dina personuppgifter och därmed överföra dina personuppgifter till sådana personuppgiftsbiträden. Om tredjelandet inte har godkänts av EU-kommissionen som ett så kallat säkert tredje land, kommer som utgångspunkt en överföring av dina personuppgifter till detta tredje land endast att ske efter ditt uttryckliga samtycke till överföring till personuppgiftsbiträdet, eller om överföringen är nödvändig för fullgörande av Freetrailers avtalsenliga skyldigheter gentemot dig eller för genomförandet av de åtgärder som vidtagits på din begäran innan avtalet ingås med dig.

Överföring av dina personuppgifter till tredje land kommer endast att ske om berörd mottagare av uppgifterna ger nödvändiga garantier för skyddet av dina personuppgifter.

10. Säkerhetsåtgärder

Både Freetrailer och Freetrailers personuppgiftsbiträden har infört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter, och Freetrailer lagrar dina personuppgifter på ett säkert och försvarligt sätt.

Freetrailer har också etablerat interna rutiner för att se till att endast anställda inom Freetrailer, som har ett behov av att känna till dina personuppgifter för att uppfylla de syften i vilka uppgifterna samlades in, har tillgång till de berörda uppgifterna. Vi ställer samma krav på våra personuppgiftsbiträden beträffande deras egna anställda. Dessutom har vi vidtagit åtgärder för att säkerställa att personer med tillgång till dina personuppgifter endast behandlar dem i enlighet med instruktioner från oss.

Dina personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de syften i vilka personuppgifterna har samlats in.

11. Brott mot personuppgiftssäkerheten

Om ett dataintrång skulle inträffa trots de tekniska och organisatoriska åtgärder som vi har infört tillsammans med våra personuppgiftsbiträden för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter, kommer vi utan onödigt dröjsmål att informera dig om detta säkerhetsbrott om det kan medföra en reell risk för dina rättigheter. Vi kommer att ge dig all relevant information om säkerhetsbrottet, konsekvenserna för dina uppgifter och de åtgärder vi vidtar för att ta itu med säkerhetsbrottet och för att begränsa dess möjliga skadliga effekter.

12. Löpande underhåll av ditt skydd

På Freetrailer anser vi att vi fortlöpande ska anpassa vår integritetspolicy och tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter. Vi kommer därför att regelbundet se över och vid behov uppdatera denna integritetspolicy.

 

Line with QR code
Download App Sverige

Kom igång direkt! Skanna QR koden här eller sms:a ”Freetrailer” till 72626 så skickar vi en länk till appen